راهنمای نویسندگان

نشریه فن­آوری­های نوین در توسعه آبزی پروری کلیه مقالات پژوهشی در زمینه تکثیر آبزیان، پرورش آبزیان، ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان پرورشی، اصلاح نژاد آبزیان پرورشی، بهداشت و بیماریهای آبزیان پرورشی، تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان، فیزیولوژی آبزیان پرورشی، کیفیت آب کارگاههای تکثیر ومزارع پرورشی، تغذیه آبزیان پرورشی، آموزش و مدیریت آبزی یروری و ... که برای اولین بار منتشر می شود جهت داوری می­پذیرد.
 مقالات باید مستند به نتایج پژوهش­های نویسنده و یا نویسندگان باشد و بطور همزمان به جای دیگر جهت چاپ ارسال نشده باشد.

 مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله به عهده مؤلف (ین) می­باشد.

تعداد صفحات مقاله ارسالی به همراه شکل­ها و جداول نباید از 12 صفحه تجاوز نماید.

 به همراه هر مقاله باید یک صفحه که در برگیرنده عنوان مقاله (فارسی و لاتین)، نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی و آدرس پست الکترونیکی (e-mail) نویسنده (گان)، نام و نشانی موسسه ای که نویسنده (گان) در آن محل خدمت می­نمایند و نام محلی که تحقیق مورد نظر در آنجا صورت گرفته است، ارسال گردد، مسئول مکاتبات باید مشخص باشد.

 مقالات باید مشتمل بر بخش­های زیر باشد: عنوان مقاله: عنوان مقاله باید روان و گویا بوده و منعکس کننده محتوای مقاله باشد. چکیده مقاله: چکیده فارسی و انگلیسی در حدود 250-150 کلمه و در یک پاراگراف آورده شود. چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی باشد. چکیده شامل بخش های مرتبط با هدف از تحقیق، مواد و روش­ها، نتایج و بحث باشد. کلمات کلیدی شامل 5-3 کلمه درباره موضوع تحقیق بعد از چکیده آورده شود. مقدمه: مقدمه باید در برگیرنده اهمیت پژوهش انجام شده، بیان هدف و مسئله مورد تحقیق و همچنین شامل تحقیقات انجام شده قبلی در رابطه با موضوع تحقیق (با ذکر منابع) باشد. مواد و روش­ها: در این قسمت باید شرح مواد و روش­های مورد استفاده در تحقیق، جامعه آماری، روش­های نمونه­گیری و نحوه تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات آورده شود، در صورتی که از روش­های متداول قبلی منتشر شده استفاده شده باشد، از شرح آنها خودداری و فقط به ارائه اصول و ذکر مأخذ اکتفا شود. نتایج: در این بخش نتایج بدست آمده از تحقیق بصورت شکل و جدول بدون بحث بیان گردد. از بکار بردن عناوینی مانند نمودار، عکس و نقشه خودداری و کلیه آنها با عنوان "شکل" درج شوند. بحث: در این بخش نتایج ارائه شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با تحقیقات انجام شده توسط سایر محققین مقایسه گردند.در پایان باید موارد کاربردهای علمی و تئوری نتایج حاصل از تحقیق و نتیجه کلی پژوهش بیان گردد. سپاسگزاری: در این بخش نویسنده (گان) می­توانند از اشخاص، سازمان­ها و افراد  زیربطی که در اجرای تحقیق همکاری داشته اند، تشکر و قدردانی نمایند. این قسمت باید کوتاه و حداکثر در حدود 50 کلمه باشد. منابع: منابع داخل متن بصورت ذکر فامیلی و سال انتشار نویسنده(نویسندگان) نوشته می­شوند. نحوه ارائه لیست منابع نیز به این صورت است که منابع فارسی و لاتین به تفکیک ارائه و به ترتیب حروف الفبای اولین نویسنده بصورت پیوسته آورده شوند. در صورتیکه از یک نویسنده بیش از یک مقاله مورد استفاده قرار گرفته باشد، باید مقالات آن نویسنده از قدیم به جدید نوشته شوند. در صورتی که یک نویسنده مقالات مستقل و مشترک با سایر نویسندگان داشته باشد، ابتدا مقالات مستقل و سپس مقالات مشترک او به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسندگان بعدی و تسلسل انتشار بیان گردند. روش نگارش منابع مورد استفاده مطابق نمونه های زیر آورده می­شود:

- احمدی، م.، موسوی ننه­کران، ا.، 1381. شناسایی و معرفی شیرونومیده سواحل جنوبی دریای خزر. مجله علوم دریایی ایران، شماره 4، صفحات 32 تا 45.

- اسماعیلی‌ساری، ع.، 1381. آلاینده‌ها، بهداشت و استاندارد در محیط زیست. انتشارات نقش مهر، 456 صفحه.

Fečkaninová, I., Koščová, J., Mudroňová, D., Popelka, P., Toropilová, J., 2017. The use of probiotic bacteria against Aeromonas infections in salmonid aquaculture. Aquaculture, 469, 1–8.

Yano, T., 1992. Assays of hemolytic complement activity. In: Stolen, J.S., Fletcher, T.C., Anderson, D.P., Kaattari, S.L., Rowley, A.F. (Eds.), Techniques in Fish Immunology. SOS Publications, New Jersey, pp. 131–141.

 

. اسامی مجلات انگلیسی بطور کامل نوشته شوند.

 نحوه ارسال مقاله: مسئول مکاتبات مقاله را از طریق سایت مجله  به صورت فایل word ارسال نماید:  . www.jours.iauaz.ac.ir
استان گلستان، آزادشهر، خیابان شهید رجایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، دفتر مجله فن­آوری­های نوین در توسعه آبزی پروری صندوق پستی 30،  تلفکس 01735737603