اهداف و زمینه­ها

هدف از چاپ نشریه فن­آوری­های نوین در توسعه آبزی پروری ارائه آخرین یافته های علمی محققین و دانشمندان ایرانی در زمینه های مختلف آبزی پروری به شرح زیر است:

-  تکثیرآبزیان
-
 پرورش آبزیان
-
 ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان پرورشی
 -
اصلاح نژاد آبزیان پرورشی
-
 بهداشت و بیماری­های آبزیان پرورشی
 -
تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان
 -
فیزیولوژی آبزیان پرورشی
-
کیفیت آب کارگاه­های تکثیر ومزارع پرورشی
-
 تغذیه آبزیان پرورشی