نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

1 پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی، بندرانزلی، ایران

چکیده

چکیده
اثر برخی یون‌ها (سدیم، کلسیم، پتاسیم و منیزیم) روی تحرک اسپرم (دوره تحرک و درصد اسپرم‌های متحرک) و ظرفیت لقاح (درصد لقاح، نرخ تفریخ، بازماندگی لارو و طول لارو در دو مرحله جذب کیسه زرده و شروع تغذیه فعال) در ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) مورد مطالعه قرار گرفت. برای بررسی اثر یون‌های مختلف برای هر یون سه غلظت مختلف شامل کلرید سدیم (2208، 2393 و 2576 میلی‌گرم در لیتر)، کلرید پتاسیم (1200، 1400 و 1800 میلی‌گرم در لیتر)، کلرید منیزیم (132، 228 و 324 میلی‌گرم در لیتر) و کلرید کلسیم (1000، 1200 و 1400 میلی‌گرم در لیتر) تعیین گردید. نتایج نشان داد که بیش‌ترین میزان طول دوره تحرک اسپرم و درصد لقاح به‌ترتیب در تیمارهای شامل 2393 و 2576 میلی‌گرم در لیتر کلرید سدیم به‌دست آمد (05/0P<). محلول‌های شامل غلظت‌های مختلف کلرید پتاسیم موجب کاهش درصد اسپرم‌های متحرک، درصد لقاح و نرخ تفریخ گردید (05/0P<). میزان تحرک اسپرم در تیمار شامل کلرید منیزیم کاهش یافت و بلافاصله بعد از فعال‌سازی توسط محلول شامل 1200 میلی‌گرم در لیتر کلرید کلسیم متوقف گردید. در تیمار شامل؛ 1000 میلی‌گرم در لیتر کلرید کلسیم بیش‌ترین میزان نرخ تفریخ (5±80 میلی‌گرم در لیتر) و بازماندگی لارو (91/0±29/92 میلی‌گرم در لیتر) مشاهده گردید. با توجه به نتایج می‌توان بیان نمود که افزودن یون سدیم و کلسیم دارای تأثیر مثبت بر میزان موفقیت لقاح ماهی کپور علفخوار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of cations on sperm motility and fertilization capacity in Grass carp (Ctenopharyngodon idella)

نویسنده [English]

  • M. Ahmadnejad

1 Inland Water Aquaculture Research Center, Bandar Anzali, Iran

چکیده [English]

 
Abstract[1]
Saline solutions containing cations (Na+, K+, Ca+2, Mg+2) were used to investigate the effect of ions on motility characteristics of spermatozoa (sperm movement duration and percentage of motile spermatozoa) and frtilizing capacity of sperm (fertilization rate, hatching rate, larvae length during hatching, larvae length during active feeding and survival rate) in Ctenopharyngodon idella. To survey of the effects of ions on sperm motility, Na+ (NaCl) (2208, 2393 and 2576 mg/L), K+ (KCl) (1200, 1400 and 1800 mg/L), Mg2+ (MgCl2) (132, 228 and
324 mg/L) and Ca2+ (CaCl2) (1000, 1200 and 1400 mg/L) were used. The results showed that, the highest duration of sperm motility and fertilization rate were obtained in solutions containing 2393 and 2576 ml-1 NaCl (P<0.05), respectively. Solutions containing different doses of KCl caused a decrease in percentage of motile spermatozoa, fertilization and hatching rates (P<0.05). The duration of sperm motility decreased in solution containing MgCl2 and immediately after activating by 1200 mgl-1 CaCl2 motility was ceased. Highest hatching rate (80±5 mg/L), survival rate (92.29±0.91 mg/L) were observed in solution containing 1000 mgl-1 CaCl2. With regard to our results can be conclude that NaCl and CaCl2 are influencing factors involved in fertilizing capacity of grass carp.
 
* Corresponding Authors; Email: m_ahmadnezhad@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Fertilization
  • Grass carp
  • hatching
  • Ions
  • sperm