نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
این پژوهش به‌منظور سنجش تأثیر سطوح متفاوت پریمیکس ویتامین C جیره بر برخی از شاخص‌های رشد، بقاء و مقاومت در برابر برخی از عوامل محیطی (دما و شوری) روی بچه‌ماهی سفیدfrisii kutum  Rutilusاجرا شد. برای انجام این آزمایش، بچه‌ماهیان سفید 1 گرمی از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی، واقع در سیجوال تهیه شدند. چهار جیره غذایی شامل؛ میزان‌های 0، 200، 500 و 1000 میلی‌گرم در کیلوگرم غذا پریمیکس ویتامین C در 3 تکرار و به‌مدت 8 هفته برای تغذیه بچه‌ماهیان سفید در نظر گرفته شدند. تعداد 480 نمونه بچه‌ماهی سفید با وزن متوسط 1 گرم به 12 عدد وان پلاستیکی (هر وان 40 عدد ماهی) معرفی گردیدند. ماهیان روزانه به‌میزان 4 درصد وزن بدن تغذیه شدند. در پایان، ماهیان هر یک از تیمارها تحت استرس‌های دمایی (31 درجه سانتی‌گراد) و شوری (ppt 14) قرار گرفتند و بازماندگی آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بالاترین متوسط (± انحراف استاندارد) وزن کسب شده در تیمار 1000 میلی‌گرم در کیلوگرم پریمیکس ویتامین C و کم‌ترین آن در تیمار شاهد (بدون پریمیکس ویتامین C) ملاحظه گردید که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود. بررسی شاخص‌های رشد نشان داد که درصد افزایش وزن (PBWI)، ضریب رشد ویژه (SGR)، ضریب تبدیل غذایی (FCR) و بقاء در ماهیان تغذیه شده با پریمیکس ویتامین C 1000 میلی‌گرم بر کیلوگرم جیره به‌طور معنی‌داری بالاتر از دیگر تیمارها بوده است (05/0P<). نتایج استرس دمایی و شوری نشان داد که ماهیان تغذیه شده با سطوح متفاوت پریمیکس ویتامینC  بازماندگی بیشتری نسبت به ماهیان تغذیه شده بدون پریمیکس ویتامینC  داشتند. براساس نتایج به‌دست آمده می‌توان بیان نمود که پریمیکس ویتامین C می‌تواند نقش مهمی را در افزایش عملکرد رشد و مقاومت در برابر عوامل محیطی (دما، شوری) در بچه‌ماهی سفید ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of Premix of vitamin C on indexes growth, survival and resistance to some environment factors (temperature, salinity) on the white fish larvae (Rutilus frisii kutum)

نویسنده [English]

  • zeinab shadehi

چکیده [English]

Abstract[1]
This research carried out to evaluate the effect of different levels of dietary vitamin C premix and some indexes of growth, survival and resistance to some certain environmental factors (temperature, salinity) on the white fish larvae R. frisii kutum. Fish larvae (weight 1 gr.) was prepared from bony fish reproduction and culture center was located in Sijuval City. Diet was containing four levels of 0, 200, 500 and 1000 mg per kg of vitamin C premix in three replications for 8 weeks for feeding of fish larvae were considered. 480 samples (an average weight of 1 g) were introduced to 12 plastic tubs (40 fish per tub). The fish were fed daily to 4% of body weight. The fish at the end of culture period was exposed under stress situation (31 oC) and salinity (14 ppt) and their survival was assessed. Results showed that the highest mean (±standard deviation) weight increased following in treatment of 1000mg per kg premix of vitamin C and least was in control treatment (without premix of vitamin C) but it was not significant. Study of growth indices, PBWI, SGR, FCR and survival rate in fish fed with premix of vitamin C 1000mg per Kg diet had significantly been higher than other treatments (P<0.05). Temperature and salinity stresses showed that fish fed with different levels of premix of vitamin C had more survival than fish fed no premix of vitamin C. Based on the results, it can be stated that premix vitamin C can plays an important role in enhancing growth performance and resistance to environment conditions (temperature, salinity) in R. frisii kutum larvae.* Corresponding authors; zeinab_shadehi@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Rutilus frisii kutum
  • vitamin C
  • Growth index