نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
در این تحقیق پارامترهای یونی (کلسیم، سدیم، پتاسیم، فسفر و منیزیوم) و فاکتورهای متابولیکی (کلسترول، پروتئین کل، آلبومین و اسمولاریته) سرم خون 34 قطعه تاس­ماهی ایرانی جوان (Acipenser persicus) وحشی که در سال­های 1388 تا 1391 به روش تور ترال در استان گیلان صید شده بودند، در 3 گروه وزنی گروه 1 (زیر 100 گرم)، گروه 2 (بین 100 تا 500 گرم) و گروه 3 (بالای 500 گرم) بررسی گردید. نتایج نشان داد که یون­های منیزیوم، کلسیم، پتاسیم و فسفر در گروه­های وزنی اختلاف معنی­داری آماری نشان داد (05/0P<) ولی یون سدیم فاقد اختلاف آماری در بین گروه­های مختلف بود (05/0P>). گروه 1 دارای بیشترین میزان یون‌های منیزیوم و کلسیم نسبت به گروه­های دیگر بود. فاکتورهای متابولیکی خون نظیر اسمولاریته، کلسترول و آلبومین نیز فاقد اختلاف معنی­دار بین گروه­ها بود، ولی گروه 1 در میزان پروتئین کل با گروه 2 اختلاف معنی­دار آماری را نشان داد (05/0P<). میزان کلسترول و پروتئین کل در گروه 3 از بیشترین مقدار برخوردار بود، در حالی­که میزان آلبومین در گروه 3 دارای کمترین مقدار بود. بنابراین توجه به ارتباط بین یون­ها و فاکتورهای متابولیکی در رشد، تولید مثل و تنظیم اسمزی در تاس­ماهی ایرانی در بررسی وضعیت سلامت، تشخیص عوامل بیماری­زایی و مدیریت صید این گونه در دریای خزر می­تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of blood serum ionic and metabolic indices in Acipenser persicus captured from coasts of the Caspian Sea (Guillan Province)

نویسنده [English]

  • ali Hallajian

چکیده [English]

Abstract
In this research, serum ions such as Calcium (Ca2+), Sodium (Na+), Potassium (K+), Phosphorus (P), and Magnesium (Mg2+) and metabolic indices (cholesterol, total protein, albumin and osmolarity) levels of 34 Acipenser persicus captured by trawling method in Guilan Province were studied in three weight groups including group 1 (<100g), group 2 (100 – 500 g) and group 3 (>500g) during 2009 – 2012. Results showed that Mg2+, Ca2+, K+ and  P showed significant difference between different groups (P<0.05), but Na+ showed no significant difference between them (P>0.05). In group 1, Ca2+and Mg2+ ions were more than the other groups. There was no significant difference in osmolarity, cholesterol and albumin between different groups, but there was significant difference in total protein level in group 1 with group 2 (P<0.05). Cholesterol and total protein levels were maximum at group 3, but albumin level was minimum at group 3. In group 1, fish were more sensitive than others to environmental conditions. Therefore, respecting to the relationship between ions and metabolic factors in growth, reproduction and osmoregulation in Acipenser persicus, results of this study can be used for investigation of health, diagnosis of pathogens and catch management of this species in the Caspian Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Caspian Sea
  • Acipenser persicus
  • Serum
  • Ionic and Metabolic Indices