نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در طی این تحقیق، اثرات سم کاپتان که به‌مقدار زیادی در مزارع کشاورزی خصوصاً شمال کشور استفاده می‌گردد، بر روی 180 قطعه بچه ماهیان 5-3 گرمی کپور علفخوار به­منظور تعیین غلظت کشنده 50 درصد از جمعیت ماهیان در 96 ساعت مطالعه گردید. آزمایشات بصورت ساکن و بر اساس روش استاندارد (O.E.C.D، 2001) به‌مدت 4 شبانه روز (96 ساعت) انجام و پارامترهای موءثر فیزیکوشیمیائی آب از جمله، pH، سختی کل، اکسیژن محلول و درجهء حرارت کنترل گردید. در طول مدت آزمایش نیز رفتار و حرکات بچه ماهیان در مقابل سم به­دقت مورد بررسی قرار گرفت. سمیت حاد (LC50 96h) سم کاپتان برای بچه ماهیان کپور علفخوار برابر 9/0 میلی­گرم در لیتر محاسبه گردید و حداکثر غلظت غلظت مجاز این سم (M.A.C value) در مدت 96 ساعت نیز برابر 09/0 میلی­گرم در لیتر بدست آمد. سپس جهت تعیین تأثیر سم کاپتان بر خون بچه­ماهیان آمور، با حفظ رعایت شرایط استاندارد نگهداری ماهیان در آزمایشگاه آنها را به مدت 7 روز در معرض غلظت­های 25، 50 و 75 درصد از Lc50 96h سم کاپتان (که به‌ترتیب برابر با mg/l g225/0، mg/l 45/0،  mg/l675/0 است) قرار داده و بعد از این مدت اقدام به خون­گیری و آزمایشات خون­شناختی شد. نتایج کاهش مقادیر لنفوسیت، هموگلوبین، گلبول قرمز، گلبول سفید، هماتوکریت، ائوزوفیل (به­غیر از تیمار 50 درصد)، MCHC و افزایش مقادیر MCV (به­غیر از تیمار 25 درصد)، MCH (به­غیر از تیمار 25 درصد)، مونوسیت و نوتروفیل را نشان داد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination acute toxicity of the Captan fungicide )LC5096h) and its effects on blood factors fingerling grass carp (Ctenopharyngodon idella)

چکیده [English]

Abstract
The effects of Captan poison that use large quantity in agricultural fields, especially in the north of Iran, was studied on 180 pieces 3-5gr fingerlings Ctenopharyngodon idella in this research, aim to determine the 50% lethal concentration (LC50) in 96 hours. These experiments carried out in static condition and based on (O.E.C.D, 2001) standard method in 4 days, and were controlled water physicochemical parameters including; pH, total hardness, dissolved oxygen and temperature. During experiments, reaction and behavior of the fingerlings exposed to poison was surveyed. Early experiment for find of mortality ration with released the number of 10 fish per aquarium were achieved into a 20lit aquarium and continuously aerated. Lc50 value of Captan poison in 96 hours was calculated 0.9 mg/l for fingerlings C.idella and also M.A.C value (Maximum Allowable Concentration value) was determined 0.09 mg/l. Then, to determining effect Captan poison on blood indices with keeping to observation standard condition, fish in laboratory placed in concentration 25%, 50%, 75% of LC50 96h Captan ordering (0.225mg/l, 0.45mg/l, 0.675mg/l) for 7 days and was proceed blood sampling. Results showed decreasing values of lymphocyte, hemoglobin, red blood cells, white blood cells, hematocrit, eosinophil (except from treatment 50%), MCHC and increase the values of  MCH (except from treatment 25%), MCV(except from treatment 25%) and monocyte, neutrophil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Captan fungicide
  • Ctenopharyngodon idella
  • Blood indices
  • LC5096h