نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
            در این مطالعه، 3 جیره غذایی شامل 3 سطح از انرژی قابل هضم 300، 370 و 450 کیلوکالری در 100 گرم غذا با پروتئین 30 درصد برای پرورش شاه میگوی چنگال باریک آب شیرین (Astacus leptodactylus) تهیه شد و تاثیر جیره‌های مذکور بر روی شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه مورد مقایسه قرار گرفت. در این آزمایش در مجموع 3 تیمار با 3 تکرار استفاده شد. پرورش شاه میگوها به‌مدت 60 روز در 9 مخزن فایبرگلاس 110 لیتری انجام شد. میانگین وزن اولیه شاه میگوها 3/2±17 گرم بود. نتایج نشان دادند که بیشترین مقادیر SGRPER, NPU,  WG,، بازماندگی و میزان پروتئین لاشه در جیره حاوی انرژی 370 کیلوکالری در 100 گرم بدست آمد که اختلاف معنی‌داری در این مقادیر مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of different dietary energy levels on some growth performance, survival and body composition of narrow clawed crayfish (Astacus leptodactylus)

چکیده [English]

Abstract
            In this study, three practical diets containing three levels of digestible energy 300, 370 and 450 Kcal/100g and 30% crude protein for rearing of Astacus leptodactylus was prepared. Effects of these diets were determined on growth index, survival and body composition. In this experiment, it used three treatments each had three repetitions. The crayfish rearing was done for 60 days in 9 fiberglass tank with 110-liters capacity. Average of initial weight of the crayfish was 17±2.3g. Results indicate the highest SGR, PER, NPU, WG. Survival and protein of body composition occurred in the diet with 370 kcal/100 g energy which has no significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Narrow clawed crayfish
  • Astacus leptodacthylus
  • Diet
  • energy level
  • Growth indices