نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
سمیت حاد و اثرات سم سوین بر ضایعات ایجاد شده در برخی بافت­های بچه‌ماهیان کپور، براساس دستورالعمل O.E.C.D، به­صورت استاتیک (ساکن)، در شرایط کیفی ثابت آب و دمای 2±20 درجه سانتی­گراد مورد مطالعه قرار گرفت. در آزمایش­های سمیت حاد میانگین وزنی بچه‌ماهیان کپور 26/0±63/3 گرم بود. میزان LC50 96 ساعته این سم برای گونه کپور 187/14 میلی­گرم در لیتر به‌دست آمد. همچنین حداکثر غلظت مجاز سم سوین در محیط­های طبیعی بر گونه کپور 4187/1 میلی­گرم در لیتر محاسبه شد. براساس طبقه­بندی جدول سطوح سمیت حشره­کش­ها، سم سوین برای گونه کپور جزو سموم "سمیت متوسط" طبقه­بندی شد. در بررسی ضایعات ناشی از سم، ماهیان مسموم از نظر بالینی علائمی از قبیل شنای غیرعادی، چرخش، تند شدن حرکات تنفسی و افتادن به کف وان را از خود نشان دادند. همچنین ماهیان مسموم دچار انحنا ستون فقرات و رنگ‌پریدگی آبشش شدند. برای انجام مطالعات بافت­شناسی ماهیان با میانگین وزنی 42/0±8/3 گرم در معرض غلظتی کمتر از LC50 96 ساعته (10 میلی­گرم در لیتر) به­مدت چهار روز قرار گرفتند. نمونه­برداری­ها از بافت­های کبد، کلیه، آبشش و روده در دو گروه شاهد و در معرض سم انجام شد. از نظر آسیب­شناسی بافتی نیز پرخونی، التهاب، ادم و هیپرتروفی در بافت آبشش و پرخونی، ادم و التهاب در بافت روده و کبد مشاهده شد. در بافت کلیه علاوه‌بر ضایعات مذکور نکروز بافت کلیوی و اتساع فضای بومن نیز مشاهده شد. از نتایج این تحقیق می­توان این‌طور نتیجه­گیری نمود که بررسی ضایعات بافتی بچه‌ماهیانی که در معرض غلظت­هایی از مواد سمی آلاینده محیط قرار می­گیرند، می­تواند در شناسایی نحوه عملکرد این سموم و اندام­های هدف آنها بسیار مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of LC50 and Some Histopatological Changes Due to Sevin in Common carp "Cyprinus carpio” Juveniles

چکیده [English]

Abstract
The acute toxicity and histopathology of common carp fish exposed to sevin were assessed following the O.E.C.D. Guideline and performed statically in 20±2˚C.In acute toxicity experiments the mean body weight of the juveniles was 3.63±0.26 g. The 96h LC50 value of sevin for common carp juveniles was 14.187 mg/l Therefore the MAC value of sevin in  natural waters for “Cyprinus carpio” was 1.4187 mg/l. According to the table of sorting the toxicity of insecticides, sevinn was toxic for common carp .The following clinical symptoms were observed in this study consisted of lordosis and neural paralytic syndrom in fish exposed to this pesticide. Some abnormal reactions such as losing the balance and swimming in a half circle , expressive pigmentation mainly on the dorsal part and block of respiration movements were seen in these juveniles. Histopathological experiments performed on control and treatment group of common carp fish with 3.8±0.42 g mean body weight after 96h exposure to sevin in concentration lower than LC50 96h (10mg/l). Samples were taken from tissues of liver, kidney, gills, spleen, gut in both treatmentl and control groups. Sever hyperplasia, edema, inflamation and degenaratin of lamellas were observed in tissues of gills in experimental group. Also vacuolization, necrosis and multifocal hemosiderosis were seen in liver and spleen. More than this lesions, there was kidney`s tissue necrosis and enlargement of bowman`s capsule In kidney`s tissue. The result revealed that, it is concluded that histopathology of these juveniles exposed to environmental contaminants may provide useful information to target organs and mechanism of  toxic substance actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sevin
  • Acute toxicity
  • histopathological changes
  • Common carp (Cyprinus carpio)