نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) یکی از مهمترین ماهیان اقتصادی دریای خزر می‌باشد که هر ساله برای تولیدمثل از دریای خزر به رودخانه‌های مختلف از جمله رودخانه تجن مهاجرت می‌نماید. بر این اساس هر ساله از طریق تکثیر مصنوعی میلیون‌ها عدد بچه ماهی سفید به رودخانه‌های ورودی به دریای خزر رهاسازی می‌شوند. در این بین مولدین نر نقش مهمی در فرآیند تکثیر مصنوعی دارند. به این دلیل بررسی اثر سن مولدین نر ماهی سفید رودخانه تجن در فصل تکثیر 1386، بر روی عوامل کارآیی تکثیر مصنوعی ضروری به نظر رسید. برای این منظور اسپرم‌های 3 گروه از مولدین نر (3، 4 و 5 ساله) با تخمک‌های مولدین ماده بصورت جداگانه لقاح داده شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده، مولدین نر 3 ساله و مولدین نر 4 ساله، به‌ترتیب بیشترین میزان اسپرماتوکریت (03/18±67/53 درصد) و غلظت اسپرم (109×16/12±38/31) را داشته‌اند. بین تیمارهای مورد بررسی از نظر میانگین درصد لقاح و درصد ظهور لارو اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده شد. بر پایه نتایج به‌دست آمده تخم‌های حاصل از لقاح اسپرم‌های مولدین نر 4 ساله با مخلوط تخمک‌های مولدین ماده بیشترین میانگین درصد لقاح (95 درصد) و درصد تفریخ (43/89 درصد) را داشته است. بنابراین طبق نتایج به‌دست آمده مولدین نر 4 ساله بهترین گزینه جهت تکثیر مصنوعی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of age on reproductive performance in male Kutum broods (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901) in Tajan River

چکیده [English]

Abstract
Kutum (Rutilus frisii kutum) is one of the economically important fish in the Caspian Sea. To reproduce, these fish migrate from the Caspian Sea to various rivers every year. One of these rivers, which the fish migrate to, is Tajan River. For this reason, millions of newly born kutum, larva cultivated through artificial propagation, are released in the rivers entering the Caspian Sea every year. From among those, male broods have a significant role in the propagation process. For this reason, it seemed necessary to investigate the effect of age on the reproductive performance of male broods in artificial propagation efficiency in Kutum in 2008. For the present study, 3 groups of male broods (3, 4 and 5 years old) were fertilized with female’s broods individually. The results showed that, maximum average spermatocrit percentage (53.67±18.03%) belonged to 3- year- old male broods and maximum average concentration of mail (31.38±12.16×109) belonged to 4-year-old male broods. The results obtained indicated significant differences (P£0.05) in mean fertilization rate and hatching rate. The present study showed that the produced eggs from fertilization of 4- year-old male's milt and female's ova had maximum average of rate in fertilization percentage (95%) and hatching percentage (98.43%). Based on the results of the present study, 4- year-old male broods are the best choice in artificial propagation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Artificial Propagation
  • Tajan River
  • age
  • Kutum (Rutilus frisii kutum)
  • Male broods