نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این پژوهش، یک آزمایش 12 هفته‌ای به‌منظور بررسی اثرات جایگزینی آرد ماهی با آرد ضایعات طیور (PBM) در جیره غذایی ماهیان ازون‌برون Acipenser stellatus بر شاخص‌های ایمنی و آنزیم‌های کبدی آن‌ها در اقلیم خوزستان، طراحی شد. پنج جیره غذایی (پلیت‌های غذایی با سطوح انرژی و پروتئین مشابه) محتوی سطوح مختلف آرد ضایعات طیور با نسبت‌های 0، 25، 50، 75 و 100 درصد طراحی شد. ماهیان ازون‌برون به‌‌طور تصادفی و با تراکم 5 کیلوگرم بر متر‌مربع ماهی (با وزن میانگین 20±1200 گرم) در استخر‌های بتونی با ابعاد2×2×2 متر توزیع شدند. هر جیره غذایی به سه تکرار از هر تیمار اختصاص داده شد و ماهیان به‌میزان 5/1 درصد وزنشان و 3 مرتبه در روز تغذیه شدند. بالاترین میزان آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LDH)، آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)، آلکالین فسفاتاز (ALP)، گلوکز، کلسترول، تری‌گلیسیرید و آلبومین به‌ترتیب 96/26±57/167 U/L، 44/0±25/3 U/L، 44/77±63/391 U/L، 14/4±82/51 mg/dl، 32/8±54 mg/dl، 16/56±68/354 mg/dl و 06/0±61/0 g/dl به‌دست آمد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که، جیره‌های غذایی محتوی پودر ضایعات طیور جایگزین مناسبی برای آرد ماهی در جیره غذایی ماهی ازون‌برون است، زیرا کاهش معنی‌دار در کارایی رشد و بهره‌مندی از غذا به‌دنبال استفاده از این جایگزین، بدون کاربرد مکمل‌های اسید امینه، در ماهی‌ها مشاهده نشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Replacing Fish Meal with Poultry Meal on Safety Indicators and Liver Enzymes of Acipenser stellatus in Khuzestan Province

چکیده [English]

Abstract[1]
A 12-week feeding trial was conducted to examine the effects of replacement of fish
meal with poultry by-product meal (PBM) in diets on growth, survival and blood parameters
of Acipenser stellatus in Khozestan province. Five experimental diets (isoenergetic and isonitrogenous pelleted diets) were formulated to contain graded levels of PBM at proportion
0, 25, 50, 75 and 100% (PBM0, PBM25, PBM50, PBM75, PBM100 respectively). The starry sturgeon were accidental distributed into groups of 5 Kg per m3 fish (1200±20g) in 2×2×2 sediment pools. Each diet was fed to groups 3 times daily to apparent 1.5% of body weight. The highest levels of lactate dehydrogenase (LDH), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), glucose, cholesterol, triglyceride and albumin were 167.57±26.96 U/L, 3.25±0.44, respectively U/L, 391.63±77.44 U/L, 51.82±4.14 mg/dl, 54±8.32 dl, 354.68±56.16 mg/dl and 0.61±0.6 g/dl. The results of this study showed that diets containing poultry waste powder are an appropriate alternative to fish flour in fish diets because of a significant decrease in growth efficiency and food use following the use of this alternative, without The use of amine acid supplements was not observed in fish.* Corresponding author; a.mohamadsalehi1358@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Acipenser stellatus
  • liver enzymes
  • Poultry by-product meal (PBM)
  • Safety Indicators