نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
گورامی عظیم‌الجثه (Osphronemus goramy) از جمله ماهیانی می‌باشد که به‌خصوص در کشورهای جنوب‌شرقی آسیا از نظر پرورش گوشتی و کشت توأم و در ایران به‌عنوان یک گونه زینتی دارای اهمیت است. با توجه به عدم وجود اطلاعات دقیقی در مورد تراکم پرورش این گونه، اقدام به طراحی چهار تیمار با تراکم‌های 9، 14، 19و 24 (به‌ترتیب 56/270، 87/420، 19/571 و 50/721 قطعه ماهی در هر مترمکعب) گردید و شاخص‌های رشد و بازماندگی، همگنی در دسته پرورش یافته (ضریب تغییرات) و فاکتورهای خونی وابسته به استرس (هماتوکریت، گلوکز، پروتئین کل) و کلسترول در مورد آنها تعیین شد. نتایج نشان داد که شاخص‌های وزن به‌دست آمده، ضریب رشد ویژه وزنی، ضریب تبدیل غذایی و شاخص رشد روزانه و فاکتورهای خونی مورد بررسی اختلاف معناداری ندارند، اما میزان بازماندگی دارای اختلاف معنی‌دار است. بنابراین با توجه به روند تغییرات رشد و بازماندگی و فاکتورهای خون و لاشه، بهترین شرایط پرورش از نظر خصوصیات یادشده را تیمار با تراکم 56/270 قطعه در مترمکعب دارا بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of stocking density on growth factors, survival and blood and tissue parameters, in Giant gourami (Osphronemus goramy (Lacepede, 1801))

چکیده [English]

Giant gourami (Osphronemus goramy) is especially important in Southeast Asia for aquaculture and integrated fish farming and in Iran, for ornamental purposes. As we have no particular published data on the best stocking density for the culture of this fish, four treatments (treatments 1-4 respectively) were designed with 9, 14, 19 and 24 individual per tank (270.56, 420.87, 571.19 and 721.50 ind.m3 respectively). Growth factors, survival rate, homogeneity in the culturing group of fish (coefficient of variation (CV)), stress dependent factors (hematocrite, glucose and total protein) and cholesterol were determined for them. Results showed that we have no significant difference (p < /em><0.05) in SGR, FCR, DGI and hematological parameters. But we have a significant difference in survival (p < /em><0.05). With regards to the growth, survival changes, and blood parameters, the first treatment with 270.56 individual per cubic meter had the best condition for culturing. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Density
  • Giant gourami
  • growth factors