نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

روغن ماهی به‌وسیله روش Bligh and Dyer از بافت ماهیچه‌ای فیتوفاگ استخراج گردید، نمونه‌های روغن در 70- درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند و سپس اسیدهای چرب چند غیراشباعی به‌کمک روش کمپلکس اوره تغلیظ شدند. خالص‌سازی اسیدهای چرب امگا-3 از روغن فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) با روش کمپلکس اوره به‌ترتیب در دماهای 5- درجه سانتی‌گراد، 1+ درجه سانتی‌گراد و 5+ درجه سانتی‌گراد انجام گرفت. نتایج به‌دست آمده نشان داد که در طول فرآیند میزان استخراج امگا-3 افزایش می‌یابد، در حالی‌که اسیدهای چرب اشباع و تک غیراشباعی به‌دلیل تشکیل کمپلکس با اوره کاهش می‌یابند. بهترین درجه‌حرارت برای دریافت حداکثر درصد وزنی امگا-3 در 1+ درجه سانتی‌گراد به‌دست آمد. میزان امگا-3 استخراج شده در روغن فیتوفاگ قبل از خالص‌سازی 58/20 درصد وزنی از کل روغن استخراج شده بود و پس از خالص‌سازی به‌ کمک روش کمپلکس اوره، این میزان در 1+ درجه سانتی‌گراد به 8/67 درصد وزنی افزایش یافت که در مقایسه با درصد وزنی‌های امگا-3 حاصل شده در دماهای دیگر بالاتر بود. همچنین در 5+ درجه سانتی‌گراد به 82/36 درصد وزنی و در 5- درجه سانتی‌گراد به 53/22 درصد وزنی از کل روغن استخراج شده رسیده، بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Concentration and purification of Omega-3 fatty acids by urea complex formation

چکیده [English]

Abstract
Fish oil was extracted by Bligh and Dyer method from the muscle tissue and after concentrating PUFAs, the oil samples were stored at -70 ºC. Concentration and purification of omega-3 fatty acids from Hypophthalmichthys molitrix oil by urea complex formation were made at -5, +1 and +5 ºC respectively. The observed results show that the rate of omega-3 extraction increased while saturated and long chain monosaturated fatty acids decreased during this process. The optimum temperature for maximum recovery of omega-3 is about 1 ºC. The amount of extracted omega-3 in H.molitrix oil was 20.58% wt of total extracted oil and by subsequent purification increased to 67.8% wt at 1 ºC, 36.82% wt at +5 ºC and 22.53% wt at -5ºC of total extracted oil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Fatty acids
  • omega-3
  • Purification
  • Urea complexation