نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این‌ تحقیق‌ به‌منظور تعیین‌ آلودگی انگلی‌ لاروها و بچه تاسماهیان ایرانی در مراحل مختلف پرورش‌ طی فصول بهار و تابستان سال 1386در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی (استان گیلان) در دو مرحله صورت پذیرفت. در مرحله اول، لاروهای پرورش یافته در حوضچه‌های و نیرو (300 عدد لارو) در پنجمین روز پس از شروع تغذیه فعال مورد مطالعه قرار گرفته و در مرحله دوم، بچه تاسماهیان ایرانی در استخرهای خاکی (5 استخر) در دو مرحله زمانی، هفته اول معرفی به استخر (150 عدد) و نیز در زمان رهاسازی به رودخانه (150 عدد) بررسی شدند. در هر مرحله از این‌ مطالعه پس از زیست‌‌سنجی،‌ نسبت به تهیه لام‌های مرطوب از اندام‌های خارجی و داخلی اقدام و در هر مورد شناسایی صورت پذیرفت. با توجه به نتایج هیچ‌گونه آلودگی انگلی در لاروها مشاهده نگردید. بررسی انگلی بچه تاسماهیان ایرانی در هفته اول معرفی به استخر حاکی نشان‌دهنده وجود انگل تک یاخته‌ای تریکودینا رتیکولاتا با شیوع 20 تا 30 درصد و دامنه شدت 2 تا 10 عدد بوده است. در مرحله رهاسازی به رودخانه علاوه بر انگل تریکودینا رتیکولاتا (شیوع 67/56 تا 100 درصد و دامنه شدت 5 تا 680 عدد)، ترماتود دی ژن دیپلوسوموم اسپاتاسئوم (شیوع 34/3 تا 67/6 درصد و دامنه شدت 1 تا 2 عدد) نیز به فون انگلی افزوده شد. براساس آزمونT-test  بین شدت انگل تریکودینا رتیکولاتا در مرحله معرفی به استخرهای خاکی و در زمان رهاسازی به رودخانه اختلاف معنی دار آماری مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on parasitic infestation on Persian sturgeon (Acipenser persicus) larvae and fingerlings in the Shahid Dr. Beheshti Hatchery

چکیده [English]

Abstract
The present study was conducted to identify the parasitic infestation in two phases on Persian sturgeon, Acipenser persicus, larvae and fingerlings in the Shahid Dr. Beheshti Hatchery in spring & summer 2007. In the first phase of this study, a total of 300 specimens of larvae were collected on five days after the onset of exogenous feeding. The second phase was conducted with 300 specimens collected from five earthen ponds, which included 150 larvae collected one week after stocking and 150 fingerlings collected at the time of their release into rivers. The specimens under study were measured and their biometric characteristics were recorded. Wet slides from the external and internal surface were prepared and parasites were identified following standard methods. No parasites were observed in the sturgeon larvae on 5 days after the onset of exogenous feeding. However Trichodina reticulata were observed in the larvae in the first week (prevalence = 20% - 30%; Intensity range = 2-10). At the time of their release into the river, in addition to Trichodina reticulata (prevalence=56.67% –100%; Intensity range=5-680) a Digenea Terematoda, Diplostomum spathaceum (prevalence = 3.34% - 6.67%; Intensity range =1-2) were also observed in the sturgeon fingerlings. Significant differences (T-test) were detected in the intensity of Trichodina reticulata during the first week after stocking in earthen ponds and the time of their release into river.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Parasite
  • Persian sturgeon
  • Trichodina reticulate
  • Diplostomum spathaceum