نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

این مطالعه به‌منظور اندازه­گیری مقادیر عناصر سنگین کادمیوم و سرب در بافت عضله ماهیان بنی                    (Barbus sharpeyi)، شیربت (Barbus grypus)، گطان (Barbus xanthopterus)، حمری (Barbus luteus) و شلج (Aspius  vorax) تالاب هورالعظیم (هورالهویزه) به‌صورت ماهانه در ماه‌های اردیبهشت و خرداد 1387 صورت گرفت. بدین‌منظور نمونه‌برداری از دو ایستگاه واقع در مناطق رفیع و شطعلی به‌صورت تصادفی صورت پذیرفت. آماده­­سازی و آنالیز نمونه­ها طبق روش استاندارد بین‌المللی Moopam صورت گرفت و میزان فلزات سنگین توسط دستگاه جذب اتمی تعیین و با مقادیر توصیه‌شده استانداردهای بین‌المللی مورد مقایسه قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصله در ماهیان مورد بررسی بیشترین میزان سرب در ایستگاه شطعلی در ماهی شلج برابر ppm 62/1 و کمترین مقدار آن در ماهی شیربت رفیع ppm 5/0 بود. همچنین بیشترین میزان کادمیوم در ماهی گطان و حمری شطعلی ppm 09/0 و کمترین مقدار آن در شیربت شطعلی ppm02/0 بود. نتایج به‌دست آمده بیانگر آلودگی برخی گونه‌های ماهی در ایستگاه‌های مختلف تالاب هورالعظیم به عناصر سرب و کادمیوم می‌باشد و بنابراین مصرف آنها باید با ملاحظات بهداشتی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of cadmium and lead levels in muscle tissue of some edible fishes in Hour-Al-Azim wetland

چکیده [English]

The aim of this study was to determine levels of heavy metals, cadmium and lead, in muscle tissue of Barbus sharpeyi, Barbus grypus, Barbus xanthopterus, Barbus luteus and Aspius vorax in Hour-Al-Azim wetland. For this purpose, samples have been taken randomly from 2 stations (Rofae’ and Shat-Ali). Muscle tissues which were sampled over the months, within the same year, were analyzed. Preparation and analysis of samples were performed by Moopam international standard method (atomic absorption) and then were compared with recommended international standards and guidelines for these heavy metals. The results showed that maximum levels of lead have been detected in Aspius vorax of Shat-Ali station (1.62 ppm) and minimum levels have been detected in Barbus grypus of Rofae’ station (0.5 ppm). For cadmium, maximum and minimum concentrations accumulated in Barbus xanthopterus and Barbus luteus of Shat-Ali station (0.09 ppm) and Barbus grypus of Shat-Ali station (0.02 ppm), respectively. Based on these results, some fish species in Hour-Al-Azim wetland were infected with high concentrations of lead and cadmium and, therefore, consumption of these species may have potential risk for human health and should be approached with consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Muscle tissue
  • Hour-Al-Azim Wetlands
  • Lead
  • Cadmium
  • Edible fishes