نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده فیل ماهی (Huso huso) بزرگترین ماهی خاویاری دریای خزر می‌باشد. با توجه به‌طولانی بودن سن بلوغ و از بین رفتن مکان‌های تخم‌ریزی، تکثیر مصنوعی این ماهیان در سال‌های اخیر رواج یافته است. یکی از مراحل تکثیر مصنوعی فیل ماهی مرحله رفع چسبندگی تخم‌ها بوسیله سوسپانسیون خاک رس می‌باشد که زمانی طولانی از روند تکثیر مصنوعی را شامل می‌شود. تانن ماده‌ای است که می‌تواند به‌عنوان جایگزین مناسب مطرح باشد. به همین دلیل در فصل تکثیر مصنوعی سال 1387 از سه عدد مولد ماده فیل ماهی استفاده شد. پس از تخم‌کشی و تکثیر مصنوعی تخم‌های لقاح یافته هر مولد به 8 قسمت تقسیم شده و در قالب یک تیمار (تانن به میزان 625/0 گرم در 25/1 لیتر آب) و یک شاهد (سوسپانسیون 10 درصد خاک‌رس) و هرکدام با چهار تکرار مورد شستشو قرارگرفتند. براساس نتایج به‌دست آمده مدت زمان شستشو برای تیمار تانن 5/1 دقیقه ولی برای خاک رس 45 دقیقه بود. درصد لقاح در مرحله گاسترولا، درصد قارچ‌زدگی، درصد تفریخ و درصد بازماندگی لارو تا زمان جذب کیسه زرده دارای اختلاف معنی‌دار بین گروه تیمار و شاهد بود. بنابراین با جایگزینی تانن به‌جای خاک رس ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه، صدمه کمتری به تخم‌های لقاح یافته وارد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The examination of Tanon replacement to Clay in artificial propagation process of Beluga (Huso huso)

چکیده [English]

Abstract
Beluga (Huso huso) is the biggest sturgeon fish in Caspian Sea. Artificial propagation of Beluga has significantly emerged in recent years due to the prolonged maturation age and destroied breeding grounds .One of the artificial propagation stage is removing egg adhesiveness by using clay suspension. It can be done by utilizing some water to make 10 percent clay suspension, and washing the fertilized eggs for 30- 45 minutes to remove the adhesiveness. This process is time-taking while Tanoan can be a good replacement for it. 3 brooder females of Beluga used in propagation season 2008. After breeding and artificial propagation, each brood stock divided into 8 portions: treatment (0.625gr Tanon in 1.25 liter water) and control (10 percent clay suspension) ; each group was washed with 4 replicate. According to the results, washing time for Tanoan is 1 minute and 30 seconds but for clay is 45 minute. The fertilization rate in washed eggs in Gastrula stage by Tanoan and clay suspension are 78.7 and 71.6 percent respectively. Fungal infected percent are 3.40 and 8.70 respectively, hatching rate 77.32 and 69.57, and larvae survival rates to yolk sac resumption are 96.39 and 92.38 respectively. The replacement of Tanoan would save time and could reduce the possible expenses in the process and also a few number of fertilize eggs re-exposed to the possible threat of being damaged. It will also increase the larvae survival rates in propagation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tanon
  • clay
  • Beluga
  • Huso huso