نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این تحقیق تعداد 692 عدد ماهی شیپ پرورشی (با دامنۀ وزنی 570-19 گرم) از نظر ضایعات سطح خارجی بدن و وجود عوامل باکتریایی در آنها  مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق از خرداد تا مهرماه 1386 در انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان و کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری دکتر بهشتی که در مجاور حوزه سد سنگر رشت قرار دارند، انجام پذیرفت. تعداد 23 عدد ماهی شیپ دارای ضایعات مشخص بر روی نقاط مختلف سطح بدن شناسایی و مورد نمونه‌برداری قرار گرفتند.در نتیجه این بررسی بیشترین میزان ضایعات در ناحیه صفحات استخوانی (Scute) با درصد فراوانی 3/78 درصد و پس از آن به‌ترتیب، پوست (1/39 درصد) و باله (7/8 درصد) مشاهده شد. در بررسی باکتریایی نیز گونه‌های Aeromonas cavia و Acinetobacter lowffii هریک با درصد فراوانی 5/23 درصد بیشترین (نسبت به باکتری‌های جدا شده از کل) و گونه  Pseudomonas flurescens  و گونه‌ای از جنسEnterobacter هر یک با 9/2 درصد کمترین فراوانی را در ضایعات دارا بودند. همچنین گونه‌های Pseudomonas putida با 7/14درصد،      Aeromonas sobria با 8/11 درصد، Acinetobactercalcoaceticus با 9/8 درصد، Klebsiella oxytoca و Aeromonas (sp) هریک با 9/5 درصد به‌ترتیب در رده‌های بعدی فراوانی قرار داشتند. در پوست بیشترین درصد فراوانی از گونه A.cavia با 1/25 درصد (نسبت به دیگر باکتری‌های جدا شده از همین اندام) و در صفحات استخوانی نیز بیشترین درصد فراوانی از همین گونه با فراوانی 4/26 درصد دیده شد، در باله‌ها بیشترین میزان متعلق به گونه A.lowffii با فراوانی 75 درصد بود. همان‌گونه که مشاهده می‌گردد تمامی باکتریایی جدا شده در این تحقیق از نوع گرم منفی می‌باشند. با توجه به ارتباطی که بین گونه‌های باکتریایی جدا شده در این بررسی و گونه‌های شناخته شده در محیط آب وجود دارد، مدیریت بهداشتی از لحاظ تأمین کیفیت مناسب آب و جلوگیری از افزایش بار آلی موجود در آن و جلوگیری از دستکاری بیش از حد و ایجاد آسیب‌های احتمالی که زمینه را برای هجوم عوامل باکتریایی فراهم می‌نماید، ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification & isolation of bacterial of external lesions on cultured Acipenser nudiventris in Shahid Beheshti artificial propagation& breeding center

چکیده [English]

Abstract
This study was done on 692 specimens of Ship Sturgeon (Acipenser nudiventris) in International Sturgeon Research Institute Dr Dadman and Sturgeons rearing and propagation Shahid Beheshti hatchery from June to October 2007. A number of 23 specimens were identified from viewpoint of external lesions and samples were studied for bacterial agent's isolations. The observation showed the most content of lesions were related to scutes with abundance of 78.3%, skin (39.1%) and finally fin (8.7%). In bacteriological experiments, Aeromonas cavia (23.5%)and Acipenser lowffii (23.5%) had the most abundance (from total bacteria) and Pseudomonas flurescens and Enterobacter(sp) 2.9% had the least frequency. Also, Pseudomonas putida (14.7%), Aeromonas sobria(11.8%), Acetinobacter calcoaceticus (8.9%), Klebsiella oxytoca (5.9%) and Aeromonas(sp) with abundance 5.9% were  come next. A.cavia in lesions of skin (25.1%) and scute (26.4%) had the most aboundance.In fin; A.lowffii (75%) had the most abundance. In this survey, all isolated bacteria were gram negative. With regard to existence of bacteria in lesions, the reason can be the water source in culture. So, health management is mandatory to keep water in good quality and suitable density and take a good care of it in order to control the bacterial agent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Bacteria
  • Ship Sturgeon
  • External lesions
  • Guilan Acipenser nudiventris