نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این تحقیق نقش زئولیت در بهبود شرایط محیطی و بهبود قدرت ایمنی کپور دریاییCyprinus carpio انجام شد. به این منظور اثر زئولیت با میزان 20، 40، 80 و 120 میلی‌گرم در لیتر و بدون زئولیت با سه تکرار برای مدت 60 روز بر رشد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و ایمنی ماهی مورد تحقیق قرار گرفت. ماهیان این تحقیق از مرکز تکثیر و پرورش شهید رجایی تأمین گردید. میزان درجه حرارت، هدایت الکتریکی، شوری و سختی کل برای گروه شاهد و تیمار با زئولیت در طول آزمایش تقریباً یکسان بود. میزان یون آمونیوم و آمونیاک شاهد به مراتب بسیار بیشتر از گروه تیمار بوده است. میانگین وزن نهایی (گرم) ماهیانی که در تیمار بالاتر زئولیت قرار داشتند، نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی‌داری نشان نداد. این وضعیت در خصوص سایر پارامترهای رشد نیز مشابه بوده است. دراین تحقیق بین تیمارهای زئولیت و شاهد برای میانگین مقدار آنزیم لیزوزیم، آلکالین فسفاتاز، کمپلمان C3،  IgMاختلاف معنی‌داری را نشان داده است. نتایج کلی تحقیق نشان داده است که زئولیت به‌میزان محسوسی آمونیاک استخر وحوضچه‌های پرورشی را کاهش داده و سبب افزایش اکسیژن و کاهش pH می‌شود. در این تحقیق با وجودی‌که بین تیمارهای زئولیت و شاهد اختلاف وزن وجود داشت، ولی این اختلاف معنی‌دار نبوده است. استفاده از زئولیت بر خصوصیات فیزیولوژیکی و ایمونولوژی ماهی تأثیر داشته و ایمنی ماهیان در شرایط وجود زئولیت افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Zeolit effects on some immunity and enzymatic factors of Mazandran common carp (Cyprinus carpio)

چکیده [English]

Abstract
In the present study the rule of zeolit in improving environmental condition and immune potency of Mazandaran common carp (Cyprinus carpio) have investigated. For this propose the effect of zeolit with the range of 20, 40, 80 and 120 mg/l for 60 days in a completely randomized design in 3 replicate  have investigated and compared with the control in  growth and some physical and immune system of common carp. The fish of this research were obtained from propagation and culture fish of S. Rajaeii. Temperature, EC, Salinity, Total hardness was the same in treatment groups and control while the ion of Ammonium and Ammoniac was higher in control. The final weight (gr) of fish in treatment growth was not significantly higher than control. This situation in other parameter of growth factor was the same. In this study between zeolit treatment and control for the mean of lysozyme, Alkaline phosphatase, C3 complement, IgM, were significantly different (P<0.05). The results of the research showed that zeolit had reduced the Ammoniac and pH and increased the oxygen of the pond. In spite of the presence of difference in weight of fish in treatment and control but this difference was not significant. The use of zeolit had the effect in physiological and immunological characterestics of fish and increased the immune response in zeolity presence condition.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Alkaline phosphatase
  • C3 complement
  • IgM
  • lysozyme
  • Mazandran Common carp