نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
اثرات پنج تیمار غذایی خشک شامل کرم خونی، سیست آرتمیای ارومیه، پودرتوده آرتمیا ارومیه، پودر توده گـامـاروس و غـذای متـداول ماهـی سیـامی جنگـجو (پولکی) بر بـازده تکثـیر و تخم‌ریـزی مـاهـی سیامی جنگجو (Betta splendens) طی یک دوره 30 روزه و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار بررسی شد. کرت‌های آزمایشی از 20 آکواریوم با ابعاد 30×30×40 سانتی‌متر تشکیل شد و به هر یک از آنها یک جفت ماهی نر و ماده معرفی و به‌مدت یک ماه با جیره‌های غذایی آزمایشی تغذیه شدند. جهت آمادگی برای جفت‌گیری، نر و ماده هر کرت آزمایشی به‌مدت 15 روز توسط حایلی شیشـه‌ای جدا شده بودند. نتایج آزمایش حـاکی از آن بـود کـه تیمارهای غذایی پنج‌گانه در تعداد تخمک‌های رهاشده، قطر تخمک‌ها و درصد تفریخ تخم‌ها سبب ایجاد اختلافات معنی‌دار نشدند، ولـی درعین حال، میانگین فاکتورهای ارزیابی شده نشان داد که قطـرتخمک‌ها و تعداد آنها و نیز بازده تکثیر در مولدینی ‌که با تیمار کرم خونی تغـذیه شده بودند بهتر از تیمارهای دیگر بود و تیمار غذای تجاری در مورد فاکتورهای فوق‌الذکر نتایج ضعیف‌تری را سبب شده بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Different rations on spawning efficiency of Siamese Fighthing Fish (Betta splendens)

چکیده [English]

Abstract[1]
The effects of five different food including: blood worm, artemia cyst, artemia mass powder, gammarus mass powder, and ordinary commercial food were studied on Siamese fighting fish (Betta splendens) propagation efficiency during thirty days in a Randomize Totally Design with 4 times  repeatition. Experimental plots had been consisted of twenty 30×30×40 (cm) aquarium which a pair of male and female brood stocks were introduced to each one. Male and female fish were separated in each plot by a glass plate for 15 days in order to get prepared for spawning. The results of experiment showed no significant difference on spawned ova, ova diameter, and hatched ova among various ration treatment, but the average of compared factors showed spawned ova, hatched ova, and ova diameter, were better in those brood stocks which had been fed by blood worm food treatment. However, ordinary commercial food treatment had the weakest results through all ration treatments.*- Corresponding Author; E-mail: sf_biokani@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: artemia cyst
  • artemia mass
  • Blood worm
  • gammarus mass
  • Siamese fighting fish