نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
عوامل مختلفی بر رشد، میزان بقاء و کیفیت نوزادان فرشته ماهی (Pterophyllum scalare) دخیل است. در این تحقیق، تأثیر نوع خوراک، بر میانگین وزن، طول، شاخص ضریب رشد ویژه (SGR)، افزایش وزن (WG) و بازماندگی نوزادان فرشته‌ماهی مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارهای غذایی شامل پودر کرم خونی، سیست آرتمیا پوسته‌زدایی شده و پودر کرم خونی همراه با سیست آرتمیا پوسته‌زدایی شده بود و هر تیمار با سه تکرار انجام شد. بدین‌ترتیب 9 عدد آکواریوم به ابعاد 30×40× 60 با درجه حرارت 31 درجه سانتی‌گراد در یک دوره زمانی 30 روزه، به این مطالعه اختصاص داده‌ شد. طی این مدت سایر فاکتورها شامل دما، pH و میزان اکسیژن محلول برای همه تیمارها، یکسان و مشابه بود. نتایج به‌دست آمده نشان داد که نوع جیره غذایی در رشد و بازماندگی نوزادان، تأثیر به‌سزایی دارد و تیمار غذایی پودر کرم خونی همراه با سیست آرتمیا پوسته‌زدایی نسبت به دو تیمار غذایی دیگر بر میانگین وزن، طول و بقاء نوزادان مؤثرتر بوده و از نظر تغییرات طول، وزن و درصد بقا اختلاف معنی‌داری با توجه به نوع غذا مشاهده گردید (05/0P<). همچنین میزان شاخص‌های ضریب رشد ویژه و افزایش وزن در تیمار غذایی پودر کرم خونی نسبت به دو تیمار غذایی دیگر، بیشتر بوده و اختلاف ایجاد شده در تیمار غذایی پودر کرم خونی به همراه سیست آرتمیا پوسته‌زدایی شده با تیمار پودر کرم خونی، معنی‌دار نمی‌باشد (05/0P>)، در حالی که اختلاف معنی‌داری بین تیمار غذایی پودر کرم خونی با سیست آرتمیا پوسته‌زدایی شده و همچنین پودر کرم خونی به همراه سیست آرتمیا پوسته‌زدایی شده با تیمار غذایی سیست آرتمیا پوسته زدایی شده، مشاهده گردید (05/0P<).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of the diet on growth and survival of Angel Fish fry (Pterophyllum scalare)

چکیده [English]

 
There are several factors affecting Angel Fish frys(Pterophyllum scalare) survival and quality. In this study, the effect of diet on weight, length, specific growth rate index, weight growth and survival of Angel Fish fry have been studied. Food treatments include dry blood worm, Artemia encapsulated cyst and dry blood worm in addition to, Artemia decapsulated cyst. Three repetitions had to be done with each food diet. Thus 9 aquariums with 60×40×30 centimeter dimension were allocated for this treatment. Temperature of these aquariums was considered at 31 degree of centigrade and the others factors including the temperature pH and oxygen degree was fixed and similar for all treatments. Then degree of growth and survival of Angel fry was studied in 30 days. The result of this search has shown that growth and survival of Angel fry with dry blood worm in addition to Artemia decapsulated cyst has the best degree of growth in comparison to the other observed food diet and using the mean test between length, weight and survival percentage, it became known that there is significant difference between the kind of food treatments (P<0.05). for specific growth rate index and weight growth with dry blood worm has the best degree in comparison to the other observed diet and there is no significant between dry blood worm in addition Artemia decapsulated cyst treatment with dry blood worm (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Weight growth
  • Servival
  • dry blood worm
  • Artemia decapsulated cyst
  • Specific Growth Rate
  • Angel fish Pterophyllum scalare