نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
یکی از مسائل مهم در آبزی‌پروری نیاز به به‌دست آوردن یک تعادل بین سرعت رشد ماهی و استفادة بهینه از غذای فراهم شده است. در پرورش لارو ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) مدیریت غذادهی نیز بسیار مهم می‌باشد، زیرا تأمین میزان غذای مناسب و در زمان مناسب می‌تواند موجب کاهش تلفات و افزایش رشد گردد. این آزمایش در 5 تیمار و 3 تکرار به‌صورت زیر انجام گرفت: تیمار A: دو بار غذادهی در روز با SFK (تیمار شاهد)، تیمار B: یک بار غذادهی در روز با مخلوط SFK و پودر ماهی (25 درصد وزن SFK)، تیمار C: دو بار غذادهی در روز با مخلوط SFK و پودر ماهی (25 درصد وزن SFK)، تیمار D: سه بار غذادهی در روز با مخلوط SFK و پودر ماهی (25 درصد وزن SFK)، تیمار E: چهار بار غذادهی در روز با مخلوط SFK و پودر ماهی (25 درصد وزن SFK). هریک از تیمارهای مورد آزمایش به‌ترتیب در ساعات 8، 11، 14، 17 تغذیه شدند. نرخ غذادهی بر اساس 15 درصد وزن بدن کل لارو ماهیان یک تکرار، در روز صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن و طول بدن ماهیان اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده می‌گردد. لارو ماهیان تیمار شاهد که با SFK تغذیه شدند، کمترین افزایش وزن و طول را داشتند ولی لارو ماهیانی که با غذای حاوی سطح پروتئین بالاتر تغذیه شدند، بیشترین افزایش وزن و طول را در چهار بار غذادهی در روز به‌دست آوردند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of increase diet protein on feeding frequency and growth and survival of Caspian kutum larvae (Rutilus frisii kutum,kamensky 1901)

چکیده [English]

Abstract
One of the important matters in aquaculture is achieve balance between rapid fish growth and optimum use of provided food. In culture kutum larval, feeding management is very important because suitable feeding in a good time can decrease survival and increase growth. This study was done with 5 treatments and 3 times repetition: Treatment A: two times feeding per day with SFK, Treatment B: one time feeding per day with mixture of SFK and fish powder (25% weight SFK), Treatment C: two times feeding per day with mixture of SFK and fish powder (25% weight SFK), Treatment D: three times feeding per day with mixture of SFK and fish powder (25% weight SFK), Treatment E: four times feeding per day with mixture of SFK and fish powder (25% weight SFK). In each treatment in this examination feeding regularity were 8,11,14,17 hours. It's necessary to note that rate of feeding is based on 15 percent of whole weight of larval body fishes on a day. Results indicated there was a significant difference between weight and length gain. Fish larval in control treat that was fed with SFK diet had the lowest weight and length and fish larval that was fed with the higher protein level had the most length and weight for four-time feeding per day.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Survival
  • Protein
  • Fish powder
  • Feeding frequency
  • Kutum
  • SFK