نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این تحقیق گناد 75 فیلماهی (Huso huso) 3 و 4 ساله پرورش یافته در استخرهای بتونی مراکز تکثیر و پرورش شهید رجایی ساری (50 عدد) و شهید مرجانی آق قلا (25 عدد) از طریق بیوپسی مورد بررسی قرار گرفت پس از زیست سنجی و ثبت اطلاعات، تکه‌برداری از گناد انجام شد. کلیه برش‌های بافتی تهیه شده با استفاده از روش هماتوکسیلن– ائوزین رنگ آمیزی و لام‌های حاوی بافت آماده با میکروسکوپ نوری مجهز به مانیتور و دوربین مورد بررسی بافت‌شناسی قرار گرفت. در فیل‌ماهی ماده کارگاه شهید مرجانی میانگین اندازه قطر سلول جنسی در مراحل III رسیدگی جنسی 6/73±3/385، II رسیدگی جنسی 4/59±1/234 و مرحله I رسیدگی جنسی 7/24±7/36 میکرون و میانگین اندازه قطر هسته سلول در مراحل III رسیدگی جنسی 8/27±7/80، II رسیدگی جنسی 8/10±8/63 و مرحله I رسیدگی جنسی 5/10±5/14 میکرون بود که نسبت به یکدیگر دارای اختلاف معنادار آماری (05/0P<)  بودند. در فیل‌ماهی ماده 3 ساله کارگاه شهید رجایی ساری میانگین اندازه قطر سلول جنسی در مراحل I، II وIII  رسیدگی جنسی به‌ترتیب 4/38±3/27، 7/54±4/219 و 1/82±1/381 میکرون بود که نسبت به یکدیگر دارای اختلاف معنی‌دار آماری (05/0P<) بودند. همچنین میانگین اندازه قطر هسته در مرحله III، II و I به‌ترتیب رسیدگی جنسی 4/50±75، 7/17±7/45 و 7/0±9/3 میکرون ثبت گردید. در فیل‌ماهی ماده 4 ساله کارگاه شهیدرجایی ساری اندازه میانگین قطر سلول جنسی در مرحله III رسیدگی جنسی با میانگین 8/105±4/423 نسبت به مرحله II با میانگین 8/62±2/243 میکرون و میانگین اندازه قطر هسته در مرحله III رسیدگی جنسی (9/10±1/55) نسبت به مرحله II رسیدگی جنسی (9/13±7/44 میکرون) از میزان بیشتری برخوردار و دارای اختلاف معنی دار آماری (05/0P<) بود. نتایج نشان داد که در یک گونه خاص اندازه سلول جنسی ماده در هر مرحله از رسیدگی جنسی می‌تواند در یک محدوده خاص قرار گیرد و سن نمی‌تواند عاملی برای تغییر اندازه سلول باشد. همچنین نتایج آماری نشان از عدم اختلاف معنی‌دار در مراحل رسیدگی جنسی مشابه (هر مرحله رسیدگی جنسی یک کارگاه نسبت به همان مرحله رسیدگی جنسی در کارگاه دیگر) بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the size of gonad cells during different stages of sexual maturation in farmed female Huso huso

چکیده [English]

Abstract
In this study, biopsy was carried out on the gonads of Huso huso having 3 & 4 years old, reared in concrete ponds of Shahid Rajaii hatchery of Sari (50 species) and Shahid Marjani hatchery in Ag-Ghala (25 species). After biometry & recording of data, biopsy of gonads performed. All of the tissue sections stained by hematoxylin & Eosin, then specimens prepared and studied under light microscope connected to a camera and monitor. In female Huso huso of Shahid Marjani hatchery the mean diameter of oocytes were 385.3±73.6, 234.1±59.4 and 36±24.3 µm in stages III, II and I and the mean diameter of nucleus was 80.7±27.8, 63.8±10.8 and 14.5±10.5 µm in stages III, II and I, respectively that showed significant differences (P<0.05).The mean diameter of nucleus in stage III is higher compared to other two stages (P<0.05). In Shahid Rajaii hatchery (Sari), the mean diameter of oocytes in female Huso huso of 3 years old were 381.1±82.1 in stage III, 219.4±54.7 in stage II and 27.3±38.4 µm in stage I, which shows significant differences (P<0.05). Moreover, the mean diameter of nucleus was 75±50.4, 45.7±17.7 and 3.9±0.7 µm in stages III, II and I, respectively. Also, in four years old Huso huso, the mean diameter of oocytes in stage III were 186.1±36.2 µm which was higher than stage II, 120.1±43.4 µm. In addition, the mean diameter of nucleus in stage III of sexual maturity was 55.1±10.9 µm compared to stage II, 44.7±13.9 µm which indicates significant differences (P<0.05). The results showed that the age of examined fishes have not role on the size changes in oocytes and for a species, the size of female oocytes could be in an specific range for each stage of sexual maturity. Statistical analysis shows no significant differences in similar stages of sexual maturity in the fishes of these two hatcheries, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Size of oocytes
  • Farmed (Huso huso)
  • Gonad
  • Sexual maturity stages