نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
تحقیق حاضر در سال 1388، در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی و انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان رشت صورت پذیرفت. جهت انجام این تحقیق از 11 مولد نر وحشی تاس‌ماهی ایرانی استفاده گردید. هر مولد با فاصله چند روزه (7-3 روز) 2 بار مورد تزریق هورمون قرار گرفته و پس از هر تزریق از آنها اسپرم گیری شد که تنها از 6 مولد برای بار دوم اسپرم‌گیری گردید. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که میانگین درصد تحرک اسپرم در مرحله اول اسپرم‌گیری برابر 43/5±5/78 درصد و در مرحله دوم اسپرم گیری برابر 25/20±0/50 درصد بود. همچنین میانگین طول دوره تحرک اسپرم در مرحله اول اسپرم‌گیری برابر 16/162±83/315 ثانیه و در مرحله دوم اسپرم‌گیری برابر 53/110±5/212 ثانیه به‌دست آمد. میانگین تراکم اسپرم در مرحله اول اسپرم‌گیری برابر 109×3/1±109×1/2 سلول در هر میلی‌لیتر و در مرحله دوم اسپرم‌گیری برابر 109×34/0±109×55/0 سلول در هر میلی‌لیتر بود. میانگین اسپرماتوکریت نیز در مرحله اول اسپرم‌گیری برابر 32/3±33/9 درصد و در مرحله دوم اسپرم‌گیری برابر 35/3±42/3 درصد به‌دست آمد. سنجش pH نمونه اسپرم‌های استحصالی نیز نشان داد که میانگین pH اسپرم در مرحله اول اسپرم‌گیری برابر 53/0±41/8 و در مرحله دوم اسپرم‌گیری برابر 33/0±05/8 بود. بر اساس نتایج حاصل مشخص گردید که در مورد پارامترهای درصد تحرک اسپرم، اسپرماتوکریت و تراکم اسپرم بین دو مرحله اسپرم‌گیری اختلاف معنی‌دار وجود داشته است، ولی با وجود کاهش در میزان طول دوره تحرک و pH اسپرم در مرحله دوم اسپرم‌گیری، بین دو تکرار اختلاف معنی‌دار وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of sperm restripping on some spermatological parameters of Persian sturgeon (Acipenser persicus borodin, 1897)

چکیده [English]

Abstract
This study was carried out (2010) in the Shahid Beheshti Sturgeon Rearing and Propagation Center and International Sturgeon Research Institute (Rasht). For this research 11 wild male brood fish of Persian Sturgeon were used. Each broodfish received hormonal injection twice in 3-7days intervaland then sperm samples were stripped. Sperm from 6 brood fish used for second time were collected. The results showed that the mean rate of sperm motility in the first and second sperm stripping were 78.5±5.43% and 50.0±20.25% respectively.Also the mean duration of sperm motility in the first and second stripping were 315.83±162.16 and 212.5±110.53 seconds respectively. The mean sperm density in the first and second sperm stripping were 2.1±1.3×109 and 0.55±0.34×109/ml respectively and also the mean spermatocrit level in the first and second sperm stripping was 9.33±3.32 and 3.42%±3.35 respectively. Similarly mean sperm pH was 8.41±0.53 and 8.05±0.33 in the first and second stripping respectively. Based on results obtained rate of sperm motility, spermatocrit and sperm density were significantly different (P<0.05) between the two stages of sperm stripping. Despite of decrease in duration of sperm motility and sperm pH in the second stage of stripping, there was no significant difference (P>0.05) between the two repetitions.
    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Fish stripping
  • Spermatological parameters
  • Persian sturgeon