نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این تحقیق با هدف تاثیر آرتمیا ارومیانای غنی شده بر فاکتورهای هم­آوری، درصد لقاح، درصد تفریخ، درصد بازماندگی لارو و فاصله بین تخم­ریزی­های متوالی و مدت زمان کل برای انجام هشت تخم­ریزی، روی ماهی سورم                  (Cichlasoma severum) انجام شد. آزمایش با 5 گروه غذایی شامل: غذای کنسانتره با 40 درصد پروتئین خام (گروه شاهد)، غذای کنسانتره + آرتمیای بالغ زنده، آرتمیای بالغ زنده، آرتمیای بالغ زنده غنی شده با اسید چرب غیر اشباع، آرتمیای بالغ زنده غنی شده با اسید چرب غیر اشباع و نیم‌گرم اسید اسکوربیک؛ و آرتمیای بالغ زنده غنی سازی شده با اسید چرب غیر اشباع یک گرم اسید اسکوربیک و هر تیمار با سه تکرار انجام شد. در این پژوهش 18 جفت مولد ماهی سورم در مخازن شیشه­ای با حجم 50 لیتر و در هر مخزن یک جفت ماهی نر و ماده، در دمای 1±28 درجه سانتی­گراد،  pHبین 5/7 تا 3/8 و سختی کمتر از 170 میلی­گرم در لیتر نگهداری شدند. غذادهی چهار بار در روز انجام شد که از ساعت هفت صبح شروع و در ساعت 23 پایان می­یافت. بیشترین میزان هم­آوری با میانگین 712 تخم، درصد لقاح به میزان 99 درصد، درصد تفریخ 98 درصد و بازماندگی لارو به میزان 98 ­درصد در تیمار تغذیه شده با غذای آرتمیا زنده غنی شده با اسید چرب و یک گرم ویتامین  C (تیمار 6) مشاهده شد که با تیمار شاهد اختلاف معنی داری نشان داد. کمترین مدت زمان برای انجام هشت تخم‌ریزی با 45 روز و کمترین فاصله بین تخم­ریزی­های متوالی با میانگین پنج روز نیز در تیمار 6 مشاهده شد که با تیمار شاهد و سایر تیمارها اختلاف معنی­داری نشان داد. در نتیجه­گیری کلی می­توان بیان نمود که استفاده از غذای زنده نسبت به غذای کنسانتره سبب کاهش مدت زمان لازم برای انجام هشت تخم­ریزی می­شود. به علاوه غنی­سازی آرتمیا این زمان را به‌صورت معنی­داری مجدداً کاهش می­دهد. کاهش مدت زمان لازم برای تخم­ریزی­های متوالی علاوه بر بهره­وری زمانی و اقتصادی برای کارگاه‌های تکثیر و پرورش باعث استفاده بهینه از عمر مفید هر جفت مولد نیز می­شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of using enriched Artemia urmiana with highly unsaturated fatty acid and vitamin C on the fecundity of Cichlasoma Severum

چکیده [English]

 

 
This investigation with headline "Effect of using enriched Artemia urmiana with highly unsaturated fatty acid and vitamin C on the fecundity of Cichlasoma Severum, has done in ornamental fish farm in a four-month period. During this research, fecundity rate, fertilization rate, hatching rate, larvae survival factors and the between times among continuous spawning, and total time for eight spawning have been evaluated. For this purpose, six feeding treatments were applied to severum broodstock  as follows: concentrate food with 40% crud protein (Control), concentrate food+nonenriched alive Artemia, nonenriched alive Artemia, enriched alive Artemia with unsaturated fatty acid, enriched alive Artemia with unsaturated fatty acid, 0.5 gr vitamin C and enriched alive Artemia with unsaturated fatty, and 1 gr vitamin C. In this research, severum broodstocks has been kept in aquarium with 50 liters water, in 28±1°, pH: 7.5-8.3, and hardness was less than 170p.p.m. Feeding was 4 times a day which was started at 7a.m  and ended at 11p.m. Results show that the treatment fed with enriched alive Artemia with fatty acid and 1gr vitamin C (treatment 6), average of 712 seeds, 99% fertilization rate, 98% hatching rate and 98% larvae survival showed significant difference comparing to the control group. The least time for 8 times spawning by 45 days and the lowest between times among continuous spawning with 5 days in average, observed in a treatment 6, which it difference has also been significant. In summary, it can be said that the decline of mean time, which is necessary for eight times spawning due to the use of live food, results to efficiency of hatcheries and fish farms and perfect use of a broodstock. In addition enrichment of live food increases the mean time significantly.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Artemia urmiana
  • fish oil
  • enrichment
  • Cichlasoma severum
  • vitamin C