تاثیر بسته‌بندی نانوکامپوزیت با فیلم رس و پلی‌اتیلن سبک بر خواص شیمیایی، میکروبی و حسی فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onhorhynchus mykiss) طی نگهداری در یخچال
201. تاثیر بسته‌بندی نانوکامپوزیت با فیلم رس و پلی‌اتیلن سبک بر خواص شیمیایی، میکروبی و حسی فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onhorhynchus mykiss) طی نگهداری در یخچال

علی اصغر خانی پور؛ ذبیح اله بهمنی؛ عبدالرسول ارومیه ای؛ عباسعلی مطلبی

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 91-104

چکیده
    بیشتر
تأثیر کاربرد آرتمیا ارومیانا بالغ غنی شده با اسید چرب غیر اشباع بلند زنجیره و اسید اسکوربیک بر زاد آوری ماهی سورم (Cichlasoma severum)
202. تأثیر کاربرد آرتمیا ارومیانا بالغ غنی شده با اسید چرب غیر اشباع بلند زنجیره و اسید اسکوربیک بر زاد آوری ماهی سورم (Cichlasoma severum)
دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1386، ، صفحه 15-20

چکیده
  چکیده این تحقیق با هدف تاثیر آرتمیا ارومیانای غنی شده بر فاکتورهای هم­آوری، درصد لقاح، درصد تفریخ، درصد بازماندگی لارو و فاصله بین تخم­ریزی­های متوالی و مدت زمان کل برای انجام هشت تخم­ریزی، روی ...  بیشتر
تأثیر زئولیت بر پارامترهای رشد ماهی کپور دریای مازندران (Common carp L.)
203. تأثیر زئولیت بر پارامترهای رشد ماهی کپور دریای مازندران (Common carp L.)
دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 58-66

چکیده
  چکیده استفاده از زئولیت در بهبود شرایط محیطی ماهی کپور (Common carp L.) در یک طرح تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت. در این طرح بچه‌ماهی کپور دریایی با میانگین وزن 13 گرم در چهار گروه تیمار با سه تکرار و در هر واحد ...  بیشتر
مقایسه فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب قبل و بعد از مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا در رودخانه دوهزار تنکابن
204. مقایسه فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب قبل و بعد از مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا در رودخانه دوهزار تنکابن
دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 66-72

چکیده
  چکیده هدف این پژوهش مقایسه پارامترهای کیفی آب قبل از ورود و دقیقا بعد از خروج از دو مزرعه پرورش ماهی و همین‌طور آب رودخانه در مسافت حدود 500 متری بعد از هر مزرعه در رودخانه دو هزار تنکابن بود. پارامترهای ...  بیشتر
ارزیابی ذخایر ماهی شوریده در سواحل ایرانی دریای عمان (منطقه میدانی تا خلیج گواتر)
205. ارزیابی ذخایر ماهی شوریده در سواحل ایرانی دریای عمان (منطقه میدانی تا خلیج گواتر)
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 68-78

چکیده
  در پروژه ارزیابی ذخایر کفزیان به روش مساحت جاروب شده در دریای عمان در سال 1378، ذخایرماهی شوریده (Otolithes ruber) مطالعه شده است. چهار گشت تحقیقاتی در محدوده طول جغرافیایی ¢E55°58 (منطقه میدانی) تا ¢E30°61 (خلیج ...  بیشتر
شناسایی و جداسازی باکتری‌های موجود در ضایعات خارجی ماهی پرورشی شیپ (Acipenser nudiventris) در مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی
206. شناسایی و جداسازی باکتری‌های موجود در ضایعات خارجی ماهی پرورشی شیپ (Acipenser nudiventris) در مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی
دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 79-89

چکیده
  چکیده در این تحقیق تعداد 692 عدد ماهی شیپ پرورشی (با دامنۀ وزنی 570-19 گرم) از نظر ضایعات سطح خارجی بدن و وجود عوامل باکتریایی در آنها  مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق از خرداد تا مهرماه 1386 در انستیتو تحقیقات ...  بیشتر
اثرات جیره‌های غذایی مختلف در بازده تخم‌ریزی ماهی سیامی جنگجو (Betta splendens)
207. اثرات جیره‌های غذایی مختلف در بازده تخم‌ریزی ماهی سیامی جنگجو (Betta splendens)
دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 83-88

چکیده
  چکیده اثرات پنج تیمار غذایی خشک شامل کرم خونی، سیست آرتمیای ارومیه، پودرتوده آرتمیا ارومیه، پودر توده گـامـاروس و غـذای متـداول ماهـی سیـامی جنگـجو (پولکی) بر بـازده تکثـیر و تخم‌ریـزی مـاهـی سیامی ...  بیشتر
تأثیراسپرم‌گیری مجدد بر روی برخی پارامترهای اسپرم شناختی تاس ماهی ایرانی  (Acipenser persicus Borodin, 1897)
208. تأثیراسپرم‌گیری مجدد بر روی برخی پارامترهای اسپرم شناختی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897)
دوره 5، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 85-94

چکیده
  چکیده تحقیق حاضر در سال 1388، در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی و انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان رشت صورت پذیرفت. جهت انجام این تحقیق از 11 مولد نر وحشی تاس‌ماهی ایرانی ...  بیشتر
اثر سن بر عملکرد تولیدمثلی مولدین نر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) رودخانه تجن
210. اثر سن بر عملکرد تولیدمثلی مولدین نر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) رودخانه تجن
دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 67-76

چکیده
  چکیده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) یکی از مهمترین ماهیان اقتصادی دریای خزر می‌باشد که هر ساله برای تولیدمثل از دریای خزر به رودخانه‌های مختلف از جمله رودخانه تجن مهاجرت می‌نماید. بر این اساس هر ساله از طریق ...  بیشتر
بررسی و سنجش فلزات سنگین کادمیوم و سرب در عضله برخی ماهیان خوراکی تالاب هور العظیم
211. بررسی و سنجش فلزات سنگین کادمیوم و سرب در عضله برخی ماهیان خوراکی تالاب هور العظیم
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 79-85

چکیده
  این مطالعه به‌منظور اندازه­گیری مقادیر عناصر سنگین کادمیوم و سرب در بافت عضله ماهیان بنی                    (Barbus sharpeyi)، شیربت (Barbus grypus)، گطان (Barbus xanthopterus)، ...  بیشتر
مقایسه اندازه یاخته‌های گناد فیل ماهی ماده پرورشی (Huso huso) در مراحل مختلف رسیدگی جنسی
212. مقایسه اندازه یاخته‌های گناد فیل ماهی ماده پرورشی (Huso huso) در مراحل مختلف رسیدگی جنسی
دوره 5، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 85-94

چکیده
  چکیده در این تحقیق گناد 75 فیلماهی (Huso huso) 3 و 4 ساله پرورش یافته در استخرهای بتونی مراکز تکثیر و پرورش شهید رجایی ساری (50 عدد) و شهید مرجانی آق قلا (25 عدد) از طریق بیوپسی مورد بررسی قرار گرفت پس از زیست سنجی ...  بیشتر
خصوصیات تولیدمثلی ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه شاپور بوشهر
213. خصوصیات تولیدمثلی ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه شاپور بوشهر
دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 74-80

چکیده
  چکیده این تحقیق به‌منظور تعیین وضعیت تولیدمثلی ماهی شیربت در رودخانه شاپور استان بوشهر از دی‌ماه 1387 تا دی‌ماه 1388 انجام گرفت. 891 قطعه ماهی توسط تورهای گوشگیر با چشمه‌های مختلف صید گردید که مسن‌ترین ...  بیشتر
مقایسه هیستوپاتولوژیکی تأثیرات غلظت‌ها و تعداد دفعات مختلف حمام آب نمک در روند بهبود زخم جلدی ماهی‌کپور دریایی، Cyprinus carpio
214. مقایسه هیستوپاتولوژیکی تأثیرات غلظت‌ها و تعداد دفعات مختلف حمام آب نمک در روند بهبود زخم جلدی ماهی‌کپور دریایی، Cyprinus carpio
دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 77-85

چکیده
  چکیده این مطالعه به‌منظور بررسی روند ترمیم زخم ایجاد شده به‌صورت خطی به‌طول 1 و‌ عمق 5/0 سانتی­متر در زیر باله پشتی ماهی‌کپور دریایی انجام شد. برای بهبود روند ترمیم زخم­های پوستی، ماهیان تحت شرایط ...  بیشتر
بررسی‌ آلودگی انگلی‌ لاروها و بچه‌ تاس‌ماهیان ایرانی (Acipenser persicus) در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر شهید دکتر بهشتی
215. بررسی‌ آلودگی انگلی‌ لاروها و بچه‌ تاس‌ماهیان ایرانی (Acipenser persicus) در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر شهید دکتر بهشتی
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 86-93

چکیده
  چکیده این‌ تحقیق‌ به‌منظور تعیین‌ آلودگی انگلی‌ لاروها و بچه تاسماهیان ایرانی در مراحل مختلف پرورش‌ طی فصول بهار و تابستان سال 1386در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی (استان ...  بیشتر
امکان جایگزینی تانن بجای خاک رس در فرآیند تکثیر مصنوعی فیل ماهی (Huso huso)
216. امکان جایگزینی تانن بجای خاک رس در فرآیند تکثیر مصنوعی فیل ماهی (Huso huso)
دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 90-105

چکیده
  چکیده فیل ماهی (Huso huso) بزرگترین ماهی خاویاری دریای خزر می‌باشد. با توجه به‌طولانی بودن سن بلوغ و از بین رفتن مکان‌های تخم‌ریزی، تکثیر مصنوعی این ماهیان در سال‌های اخیر رواج یافته است. یکی از مراحل تکثیر ...  بیشتر
تاثیرافزایش پروتئین جیره بر تعداد دفعات غذادهی و میزان رشد و بازماندگی لارو ماهی سفید دریای خزر (1901Rutilus frisii kutum, kamensky )
217. تاثیرافزایش پروتئین جیره بر تعداد دفعات غذادهی و میزان رشد و بازماندگی لارو ماهی سفید دریای خزر (1901Rutilus frisii kutum, kamensky )
دوره 5، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 107-116

چکیده
  چکیده یکی از مسائل مهم در آبزی‌پروری نیاز به به‌دست آوردن یک تعادل بین سرعت رشد ماهی و استفادة بهینه از غذای فراهم شده است. در پرورش لارو ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) مدیریت غذادهی نیز بسیار مهم می‌باشد، زیرا ...  بیشتر
اثر تراکم ذخیره‌سازی بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و پارامترهای خون و عضله در ماهی گورامی عظیم‌الجثه (Osphronemus goramy Lacepede, 1801)
218. اثر تراکم ذخیره‌سازی بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و پارامترهای خون و عضله در ماهی گورامی عظیم‌الجثه (Osphronemus goramy Lacepede, 1801)
دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 74-84

چکیده
  چکیده گورامی عظیم‌الجثه (Osphronemus goramy) از جمله ماهیانی می‌باشد که به‌خصوص در کشورهای جنوب‌شرقی آسیا از نظر پرورش گوشتی و کشت توأم و در ایران به‌عنوان یک گونه زینتی دارای اهمیت است. با توجه به عدم وجود ...  بیشتر
تأثیر آنزیمیت (زئولیت) بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه بچه‌تاس‌ماهیان ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897)
219. تأثیر آنزیمیت (زئولیت) بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه بچه‌تاس‌ماهیان ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897)
دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 81-89

چکیده
  چکیده[1] تاس‌ماهی ایرانی یکی از باارزش‌ترین ماهیان شیلاتی دریای خزر می‌باشد. با توجه به این‌که تاس‌ماهی ایرانی گونه غالب سواحل جنوبی دریای خزر می‌باشد، باید امکانات تغذیه‌ای آن مدنظر قرار گرفته و ...  بیشتر
تعیین شیوع استافیلوکوکوزیس و میکروکوکوزیس در مزارع منتخب تکثیر و پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان استان مازندران
220. تعیین شیوع استافیلوکوکوزیس و میکروکوکوزیس در مزارع منتخب تکثیر و پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان استان مازندران
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 94-101

چکیده
  چکیده هدف از این تحقیق تعیین شیوع استافیلوکوکوزیس و میکروکوکوزیس و نیز شناسایی گونه‌های باکتریایی عامل این بیماری‌ها در مزارع منتخب تکثیر و پرورش ماهی قزل‌آ‌لای رنگین‌کمان استان مازندران است. امروزه ...  بیشتر
بررسی تأثیر نوع خوراک بر رشد و بقاء نوزادان فرشته ماهی (Pterophyllum scalare)
221. بررسی تأثیر نوع خوراک بر رشد و بقاء نوزادان فرشته ماهی (Pterophyllum scalare)
دوره 5، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 117-124

چکیده
  چکیده عوامل مختلفی بر رشد، میزان بقاء و کیفیت نوزادان فرشته ماهی (Pterophyllum scalare) دخیل است. در این تحقیق، تأثیر نوع خوراک، بر میانگین وزن، طول، شاخص ضریب رشد ویژه (SGR)، افزایش وزن (WG) و بازماندگی نوزادان فرشته‌ماهی ...  بیشتر
شناسایی و تعیین پراکندگی ماهیان قنوات و رودهای دائمی شهرستان قائنات
222. شناسایی و تعیین پراکندگی ماهیان قنوات و رودهای دائمی شهرستان قائنات
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 101-111

چکیده
  چکیده به‌منظور شناسایی ماهیان قنوات و رودهای دائمی شهرستان قائنات، طی سال‌های 1385 و 1386 در چهار منطقه مرکزی، نیمبلوک، زیرکوه و زهان، نمونه‌برداری از 67 قنات و 6 رود با استفاده از تور پره با چشمه‌های 2 میلی‌متر ...  بیشتر
تعیینLC50 و بررسی ضایعات بافتی ناشی از سم سوین در بچه‌ماهیان کپور
223. تعیینLC50 و بررسی ضایعات بافتی ناشی از سم سوین در بچه‌ماهیان کپور "Cyprinus carpio"
دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-10

چکیده
  چکیده سمیت حاد و اثرات سم سوین بر ضایعات ایجاد شده در برخی بافت­های بچه‌ماهیان کپور، براساس دستورالعمل O.E.C.D، به­صورت استاتیک (ساکن)، در شرایط کیفی ثابت آب و دمای 2±20 درجه سانتی­گراد مورد مطالعه ...  بیشتر
مقایسه ریختی‌شناختی واریته‌های ترکمنی و کورا ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus, Yakovlev, 1870) دریای خزر با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی
224. مقایسه ریختی‌شناختی واریته‌های ترکمنی و کورا ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus, Yakovlev, 1870) دریای خزر با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی
دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-9

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ویژگی‌های ریختی واریته‌های ترکمنی و کورا ماهی کلمه دریای خزر با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی لندمارک پایه به اجرا درآمد. در مجموع، تعداد 120 نمونه از تالاب گمیشان ...  بیشتر
اثر سطوح مختلف انرژی جیره بر برخی شاخص‌های رشد‌، تغذیه، بازماندگی و ترکیب لاشه شاه میگوی چنگال باریک (Astacus leptodactylus)
225. اثر سطوح مختلف انرژی جیره بر برخی شاخص‌های رشد‌، تغذیه، بازماندگی و ترکیب لاشه شاه میگوی چنگال باریک (Astacus leptodactylus)
دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 1-9

چکیده
  چکیده             در این مطالعه، 3 جیره غذایی شامل 3 سطح از انرژی قابل هضم 300، 370 و 450 کیلوکالری در 100 گرم غذا با پروتئین 30 درصد برای پرورش شاه میگوی چنگال باریک آب شیرین (Astacus leptodactylus) ...  بیشتر