اثر بسته‌بندی تحت خلاء بر روی شاخص‌های اکسیداسیون چربی فیله ماهی کفال (Liza spp) در شرایط نگهداری دمای 18- و 4 درجه سانتی‌گراد
127. اثر بسته‌بندی تحت خلاء بر روی شاخص‌های اکسیداسیون چربی فیله ماهی کفال (Liza spp) در شرایط نگهداری دمای 18- و 4 درجه سانتی‌گراد
دوره 13، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 57-71

چکیده
  چکیده اثر بسته‌بندی در شرایط خلاء بر شاخص‌های اکسیداسیون چربی بافت ماهی کفال، تعیین زمان ماندگاری آن به‌مدت 45 روز در شرایط یخچال 4 درجه سانتی‌گراد و انجماد 18- درجه سانتی‌گراد مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر
تأثیر سم متاسیستوکس بر مرگ و میر و فاکتورهای خونی گونه فیل ماهی (Huso huso)
128. تأثیر سم متاسیستوکس بر مرگ و میر و فاکتورهای خونی گونه فیل ماهی (Huso huso)
دوره 1، شماره 1 ، بهار 1386، ، صفحه 17-26

چکیده
  چکیده سمیت حاد و اثرات سم متاسیستوکس بر برخی فاکتورهای خونی بچه ماهیان فیل ماهی براساس دستورالعمل [1]O.E.C.D، به‌صورت استاتیک (ساکن)، در شرایط کیفی ثابت آب و دمای 2±20 درجه سانتی‌گراد مورد مطالعه قرار ...  بیشتر
بررسی تغییرات شیمیایی و ویژگی‌های حسی خمیر ماهی تولید شده از کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) در طول نگهداری در سردخانه 18- درجه سانتی‌گراد
129. بررسی تغییرات شیمیایی و ویژگی‌های حسی خمیر ماهی تولید شده از کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) در طول نگهداری در سردخانه 18- درجه سانتی‌گراد
دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 40-52

چکیده
  چکیده در این بررسی خمیر ماهی[1] کپور نقره‌ای[2]با استناد بر سه فرمول تهیه و براساس آزمایش‌های چشایی[3] فرمول شماره سه که حاوی 70 درصد گوشت تازه ماهی کپور سرگنده، 3 درصد نشاسته، 10 درصد شیرکم چرب، 5 درصد روغن ...  بیشتر
اثر دوره های مختلف بهبودی بر برخی شاخص های آنزیم بافتی کبد و آبشش و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در اثر غلظت تحت کشنده آمونیاک
130. اثر دوره های مختلف بهبودی بر برخی شاخص های آنزیم بافتی کبد و آبشش و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در اثر غلظت تحت کشنده آمونیاک

هاشم خندان بارانی؛ حسینعلی دهمرده؛ محمدرضا حیدری

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 43-54

چکیده
  آمونیاک از مهمترین ترکیبات سمی نیتروژنی است که مشکلی جدی در محیط زیست و صنعت آبزی پروری به حساب می‌آید. تحقیق حاضر جهت بررسی اثر غلظت تحت کشنده آمونیاک (99/0 میلی گرم در لیتر) بر فعالیت آنزیم‌های بافت کبد ...  بیشتر
القاء رسیدگی جنسی در تخمک تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از محیط کشت مصنوعی (محلول رینگر معمولی)
131. القاء رسیدگی جنسی در تخمک تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از محیط کشت مصنوعی (محلول رینگر معمولی)
دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1386، ، صفحه 43-50

چکیده
  چکیده از مسائل مهم برای تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری، انتخاب مولدین قادر به تولید گامت های رسیده با کیفیت بالا، پس از تحریک هورمونی است. در این تحقیق به بررسی توانایی فولیکولهای تاس ماهی ایرانی به صورت ...  بیشتر
تأثیر دوره‌های مختلف نوری بر شاخص‌های خونی در تاسماهی جوان ایرانی (Acipenser persicus )
132. تأثیر دوره‌های مختلف نوری بر شاخص‌های خونی در تاسماهی جوان ایرانی (Acipenser persicus )
دوره 5، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 47-56

چکیده
  چکیده در تحقیق حاضر جهت بررسی تعداد گلبول های قرمز خون، میزان هماتوکریت، هموگلوبین و تغییرات آنها نسبت به دوره‌های مختلف نوری، تعداد 450 قطعه تاسماهـی جوان ایرانی به مدت 60 روز تحـت 5 رژیم نـوری کـه عبارت ...  بیشتر
بهبود بهره‌وری و عملکرد تولید در استخرهای خاکی آب لب شور پرورش قزل‌آلا از طریق ایجاد محیط محصور (net pen)
133. بهبود بهره‌وری و عملکرد تولید در استخرهای خاکی آب لب شور پرورش قزل‌آلا از طریق ایجاد محیط محصور (net pen)
دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 47-56

چکیده
  چکیده با توجه به روند افزایش تولید در استخرهای خاکی از جمله در شرایط آب لب‌شور، این تحقیق در ایستگاه تحقیقاتی شیلاتی بافق و با هدف امکان بهره‌وری بیشتر و افزایش تولید در استخرهای خاکی آب لب‌شور پرورش ...  بیشتر
تعیین میزان تری متیل آمین و ارتباط آن با بار میکروبی در بافت عضله ماهی شوریده (Otolithes ruber ) نگهداری شده دریخ
134. تعیین میزان تری متیل آمین و ارتباط آن با بار میکروبی در بافت عضله ماهی شوریده (Otolithes ruber ) نگهداری شده دریخ
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 47-56

چکیده
  چکیده در این مطالعه (زمستان، 1385) میزان تری‌متیل‌آمین در بافت عضله ماهی شوریده (Otolithes rubber) در ارتباط با تغییرات بار باکتریایی (باکتری‌های سرمادوست و مزوفیل) در طی هجده روز نگهداری در یخ مورد ارزیابی قرارگرفت. ...  بیشتر
ارزیابی شاخص زیستی آلودگی و فون کفزیان نهر مادرسو پارک ملی گلستان
135. ارزیابی شاخص زیستی آلودگی و فون کفزیان نهر مادرسو پارک ملی گلستان

سارا جرجانی؛ افشین قلیچی؛ رضا اکرمی؛ وحید خیرآبادی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1387، ، صفحه 49-61

چکیده
  هدف از این مطالعه شناسایی ماکروبنتوزهای رودخانه مادرسووبررسی فراوانی آنها در ایستگاه­های مختلف در ماه‌های مختلف بود. نمونه­برداری به‌صورت ماهانه از فروردین 1385 تا اسفند 1385 انجام شد. نمونه‌های ماکروبنتوز ...  بیشتر
بررسی اثرات شوری های مختلف بر میزان تراکم سلولی جلبک Nannochloropsis oculata
136. بررسی اثرات شوری های مختلف بر میزان تراکم سلولی جلبک Nannochloropsis oculata
دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1386، ، صفحه 49-54

چکیده
  چکیده در این تحقیق کشت نیمه انبوه جلبک Nannochloropsis oculata در پائیز و زمستان سال 1382 در کارگاه تکثیروپرورش میگوی گمیشان وابسته به مرکز تحقیقات شیلاتی استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. برای کلیه تیمارها از محیط ...  بیشتر
بررسی صفات زیست سنجی و شمارشی ماهی گامبوزیا (Gambusia holbrooki) در سه منطقه سیجوال، مصب گرگانرود و تالاب گمیشان
137. بررسی صفات زیست سنجی و شمارشی ماهی گامبوزیا (Gambusia holbrooki) در سه منطقه سیجوال، مصب گرگانرود و تالاب گمیشان
دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1386، ، صفحه 49-54

چکیده
  چکیده ماهیان گامبوزیا از 3 منطقه سیجوال (در محدوده آب شیرین)، مصب گرگان رود (3-2 گرم در هزار) و گمیشان (13 گرم در هزار) در تابستان 1385برای تعیین صفات مرفولوژیک، صید و مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه 8 صفت ...  بیشتر
افزودن آنتی بیوتیک وتزریق اکسیژن به مایع سلومیک و تأثیرآن بر نگهداری کوتاه مدت تخمک لقاح نیافته ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)
138. افزودن آنتی بیوتیک وتزریق اکسیژن به مایع سلومیک و تأثیرآن بر نگهداری کوتاه مدت تخمک لقاح نیافته ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)
دوره 12، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 50-60

چکیده
  چکیده در این مطالعه با دو آزمایش، اثر آنتی‌بیوتیک و اکسیژن بر قدرت لقاح پذیری تخمک لقاح نیافته ماهی ‌آزاد دریای خزر (Salmo trutta cacpius) در طی نگهداری کوتاه مدت انجام گرفت. در آزمایش اول به تخمک‌ها چهار غلظت ...  بیشتر
اهمیت فاکتورهای فیزیکو شیمیایی و آماده سازی آب در تکثیر مولدهای عاری از بیماری میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)
139. اهمیت فاکتورهای فیزیکو شیمیایی و آماده سازی آب در تکثیر مولدهای عاری از بیماری میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

رضا قربانی واقعی؛ محمد افشارنسب؛ محمدهادی ابوالحسنی؛ عباسعلی زنده بودی؛ محمد خلیل پذیر

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 51-58

چکیده
    بیشتر
بررسی اثرات جایگزینی غذای زنده با غذای خشک در رشد و بازماندگی لارو ماهی جنگجو (Betta splendens)
142. بررسی اثرات جایگزینی غذای زنده با غذای خشک در رشد و بازماندگی لارو ماهی جنگجو (Betta splendens)

عبدالصمد کرامت امیر کلایی؛ محمدحسین ابراهیمی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1387، ، صفحه 53-61

چکیده
  صنعت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی همگام با رشد آبزی­پروری در جهان گسترش فوق­العاده­ای یافته است. مشکلات فرآروی تهیه غذای زنده برای جامعه ماهیان آکواریومی موجب توجه روزافزون پرورش دهندگان ماهیان ...  بیشتر
برخی خصوصیات ساختار جمعیت ماهی خیاطه Alburnoides bipunctatus (Bloch,1782) در سرشاخه‌های اصلی رودخانه تالار استان مازندران
143. برخی خصوصیات ساختار جمعیت ماهی خیاطه Alburnoides bipunctatus (Bloch,1782) در سرشاخه‌های اصلی رودخانه تالار استان مازندران
دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 58-74

چکیده
  چکیده طی 13 ماه نمونه‌برداری (مهرماه 87 تا مهرماه 88)، تعداد 809 قطعه ماهی خیاطه Alburnoides bipunctatus از رودخانه تالار مازندران صید شد (412 قطعه از سرشاخه کسلیان و 397 قطعه از سرشاخه تجون). بررسی‌های انجام شده شامل 30 ...  بیشتر
بهینه‌سازی خواص نفوذپذیری فیلم ژلاتینی ماهی با افزودن کربوکسی‌متیل‌سلولز
146. بهینه‌سازی خواص نفوذپذیری فیلم ژلاتینی ماهی با افزودن کربوکسی‌متیل‌سلولز
دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 59-66

چکیده
  چکیده امروزه تولید فیلم‌های خوراکی، از پروتئین‌ها، پلی‌ساکاریدها، چربی‌ها و یا ترکیبی از آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ژلاتین با داشتن ماهیت پلیمری قابلیت تولید فیلم‌سازی خوبی دارد و فیلم‌های ...  بیشتر
تأثیر عصاره آزاد و انکپسوله رازیانه (Foeniculum vulgare) بر رفتار استافیلوکوکوس اورئوس و برخی پارامترهای میکروبی و شیمیایی در فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) نگهداری‌شده در 4 درجه سانتی‌گراد
147. تأثیر عصاره آزاد و انکپسوله رازیانه (Foeniculum vulgare) بر رفتار استافیلوکوکوس اورئوس و برخی پارامترهای میکروبی و شیمیایی در فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) نگهداری‌شده در 4 درجه سانتی‌گراد
دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 61-73

چکیده
  چکیده رشد میکروبی و اکسیداسیون لیپیدها یکی از دلایل اصلی فساد گوشت و فرآورده‌های گوشتی است که تغییرات نامطلوبی در این فرآورده‌ها ایجاد می‌کند و در نتیجه، باعث بروز مسمومیت‌های غذایی و مرگ و میر مصرف‌کنندگان ...  بیشتر
تأثیر نگهدارندگی الیسین بر ویژگی‌های میکروبی و شیمیایی سالاد تهیه ‌شده از ماهی کفال طلایی (Liza auratus)
149. تأثیر نگهدارندگی الیسین بر ویژگی‌های میکروبی و شیمیایی سالاد تهیه ‌شده از ماهی کفال طلایی (Liza auratus)
دوره 13، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 72-78

چکیده
  چکیده پایین بودن میزان مصرف آبزیان در ایران به دلایل مختلف از جمله تنوع کم محصولات و ناآشنایی مصرف‌کنندگان با طعم برخی ماهی‌ها و نیز مدت زمان کم ماندگاری آبزیان است. ماهی کفال طلایی (Liza auratus) به‌عنوان ...  بیشتر
تأثیر به کارگیری GnRHبر روند رسیدگی جنسی ماهیان مولد ازون برون (Acipenser stellatus) پرورشی
150. تأثیر به کارگیری GnRHبر روند رسیدگی جنسی ماهیان مولد ازون برون (Acipenser stellatus) پرورشی
دوره 1، شماره 1 ، بهار 1386، ، صفحه 9-16

چکیده
  چکیده ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) یکی از گونه‌های مهم تجاری تاسماهیان دریای خزر محسوب می‌‌شود. به منظور تعیین مقادیر شاخص‌های هورمون استرس در زمان تکثیر در مولدین ازون‌برون پرورشی و ارتباط آن با موفقیت ...  بیشتر