سنجش سرانه مصرف آبزیان و راهکارهای توسعه مصرف در استان مازندران
1. سنجش سرانه مصرف آبزیان و راهکارهای توسعه مصرف در استان مازندران

حسین چیت ساز

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 13-23

چکیده
  چکیدهاین تحقیق به‌منظور سنجش سرانه مصرف آبزیان و ارائه راهکارهای توسعه مصرف آن در استان مازندران انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل خانوارهای شهری و روستایی استان مازندران به تعداد 1000 خانوار ...  بیشتر