ارزیابی اقتصادی مزارع پرورش ماهی قزل آلا و ارائه راهکارهایی برای افزایش بهره‌وری آن در استان گلستان
1. ارزیابی اقتصادی مزارع پرورش ماهی قزل آلا و ارائه راهکارهایی برای افزایش بهره‌وری آن در استان گلستان
دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 55-65

چکیده
  چکیده             در حال حاضر تعداد زیادی مزرعه پرورش ماهی قزل آلا در استان گلستان فعال می باشند، که در این تحقیق مورد ارزیابی اقتصادی قرارگرفته‌اند. هدف اصلی از انجام این پژوهش ...  بیشتر