بررسی انگلی سیاه‌ماهی Capoeta capoeta، ماهی ‌سفید رودخانه‌ای Leuciscus cephalus، ماهی خیاطه Alburnoides bipunctatus و ماهی کاراس Carassius carassius رودخانه بابل‌رود
1. بررسی انگلی سیاه‌ماهی Capoeta capoeta، ماهی ‌سفید رودخانه‌ای Leuciscus cephalus، ماهی خیاطه Alburnoides bipunctatus و ماهی کاراس Carassius carassius رودخانه بابل‌رود
دوره 9، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 23-33

چکیده
  چکیده رودخانه بابل­رود در حوزه جنوبی دریای­خزر قرار دارد. غالبیت اصلی ماهیان آن را 4 گونه ماهی­سفید رودخانه­ای، سیاه­ماهی، کاراس و ماهی­خیاطه تشکیل داده است. نمونه‌برداری انگلی ماهیان رودخانه ...  بیشتر