اثر سمیت برخی مواد ضد انجماد بر نرخ تفریخ جنین ماهی قره‌برون (Acipenser persicus)
1. اثر سمیت برخی مواد ضد انجماد بر نرخ تفریخ جنین ماهی قره‌برون (Acipenser persicus)
دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 23-33

چکیده
  چکیده انجماد جنین عبارتند از جایگزین کردن مواد ضد انجماد با آب درون جنین است. انجماد موفقیت‌آمیز جنین ماهیان نیازمند ورود مقادیر و غلظت‌های مناسبی از مواد ضد انجماد به قسمت‌های مختلف جنین است. در مطالعه ...  بیشتر