پارامترهای هماتولوژیکال مولدین ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) مهاجر به رودخانه تجن (مازندران)
1. پارامترهای هماتولوژیکال مولدین ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) مهاجر به رودخانه تجن (مازندران)
دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 105-115

چکیده
  چکیده             در یک بررسی یکساله از فروردین 1386 تا اردیبهشت 1387 تعداد 12 عدد مولد ماده ماهی سفید با میانگین طول 69/46 سانتی‌متر و وزن 83/835 گرم و 18 عدد مولد نر ماهی سفید با میانگین ...  بیشتر