مقایسه پراکنش پرتاران و شاخص‌های زیستی آنان در منطقه بین جزر و مدی بحرکان در دو فصل پاییز و بهار
1. مقایسه پراکنش پرتاران و شاخص‌های زیستی آنان در منطقه بین جزر و مدی بحرکان در دو فصل پاییز و بهار
دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 103-111

چکیده
  چکیده پرتاران، گروهی از ماکروبنتوزها هستند که به‌دلیل بالا بودن غنای گونه‌ای و تنوع بسیار زیاد در محیط‌های آبی و همچنین حضورشان در انواع بسترها و زیستگاه‌های دریایی و نقش آن‌ها در زنجیره غذایی آب‌ها، ...  بیشتر