بررسی مدل سه‌بعدی جریان آب در حوضه جنوب‌شرق دریای خزر تحت ‌تأثیر الگوی باد متغیر با استفاده از نرم‌افزار مایک 3
1. بررسی مدل سه‌بعدی جریان آب در حوضه جنوب‌شرق دریای خزر تحت ‌تأثیر الگوی باد متغیر با استفاده از نرم‌افزار مایک 3
دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 70-82

چکیده
  چکیده در این مطالعه مدل‌سازی سه‌بعدی الگوی جریان در حوضه جنوب‌شرق دریای خزر با استفاده از نرم‌افزار مایک 3 مورد بررسی قرار گرفته است. به‌منظور اعمال شرایط مرزی در مرزهای باز غربی و شمالی حوضه به‌دست ...  بیشتر