بررسی هیدروبیولوژی و لیمنولوژی استخرهای پرورش بچه‌ماهیان تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در کارگاه شهید مرجانی
1. بررسی هیدروبیولوژی و لیمنولوژی استخرهای پرورش بچه‌ماهیان تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در کارگاه شهید مرجانی
دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 26-32

چکیده
  چکیده در این بررسی 4 استخر خاکی (2 هکتاری) پرورش بچه‌ماهیان تاس‌ماهی ایرانی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. دوره پرورش 35-24 روز بود. در هر استخر بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ستون آب و همچنین بیوماس زئوپلانکتون‌ها ...  بیشتر