بررسی ویژگی‌های مرفولوژیک و مریستیک مولدین ماده تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus B.) برای تشخیص کارایی تکثیر مصنوعی
1. بررسی ویژگی‌های مرفولوژیک و مریستیک مولدین ماده تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus B.) برای تشخیص کارایی تکثیر مصنوعی
دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 14-25

چکیده
  چکیده وضعیت فعلی ماهیان خاویاری سبب شده تا کوشش همه‌جانبه‌ای در راستای حفظ ذخایر و جلوگیری از انقراض نسل این ماهیان صورت پذیرد. در این پژوهش 46 مولد ماده تاس‌ماهی ایرانی در 6 سری زمانی جداگانه در کارگاه ...  بیشتر