اثر افزودن گیاه چنگال آبی (Ceratophyllum demersum) به جیره غذایی بر فاکتورهای رشد و بقای بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان
1. اثر افزودن گیاه چنگال آبی (Ceratophyllum demersum) به جیره غذایی بر فاکتورهای رشد و بقای بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان
دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 94-104

چکیده
  چکیده به‌منظور بررسی اثر استفاده از گیاه چنگال آبی (Ceratophyllum demersum) بر میزان رشد و بقاء بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان، 4 تیمار غذایی با مقادیر 0، 2، 4 و 6 درصد از گیاه چنگال آبی تهیه گردید و آزمایش با 3 تکرار ...  بیشتر