میزان آلودگی مرحله پلروسرکوئیدی انگل لیگولا (Ligula intestinalis) در محوطه شکمی ماهی آمورچه (Pseudorasbora parva) صید شده در مخازن چاه‌نیمه زابل
1. میزان آلودگی مرحله پلروسرکوئیدی انگل لیگولا (Ligula intestinalis) در محوطه شکمی ماهی آمورچه (Pseudorasbora parva) صید شده در مخازن چاه‌نیمه زابل
دوره 14، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 67-75

چکیده
  چکیده ارگانیسم‌های فراوانی باعث وارد آمدن آسیب به ماهیان می‌شود که از آن جمله می‌توان به انگل‌ها اشاره کرد. فقدان قوانین و مقررات جامع در مورد بیماری‌های آبزیان سبب شده است که بسیاری از بیماری‌های ...  بیشتر