کاربرد برخی از روش‌های تشخیص و تعیین مراحل رسیدگی جنسی در ماهیان خاویاری
1. کاربرد برخی از روش‌های تشخیص و تعیین مراحل رسیدگی جنسی در ماهیان خاویاری
دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 21-31

چکیده
  چکیده به‌کارگیری روش‌های مختلفی برای تشخیص جنسیت ماهیان خاویاری ضروری به‌نظر می‌رسد. در این پژوهش، 206 قطعه از 4 گونه تاس‌ماهیان شامل 30 قطعه تاس‌ماهی ایرانی، 40 قطعه تاس‌ماهی شیپ، 121 قطعه فیل‌ماهی ...  بیشتر