استفاده از افزودنی NEXT Enhance150 (تیمول و کارواکرول) به‌منظور بررسی کارایی رشد، ترکیبات مغذی بدن و شاخص‌های خونی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
1. استفاده از افزودنی NEXT Enhance150 (تیمول و کارواکرول) به‌منظور بررسی کارایی رشد، ترکیبات مغذی بدن و شاخص‌های خونی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 83-90

چکیده
  چکیده یک آزمایش تغذیه‌ای به‌منظور ارزیابی تأثیر تیمول و کارواکرول بر عملکرد رشد، بازماندگی و تغییرات سلول‌های خونی در قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) انجام شد. NEXT Enhance 150 به‌عنوان یک فرآورده گیاهی ...  بیشتر