مقایسه هیستوپاتولوژیکی تأثیرات غلظت‌ها و تعداد دفعات مختلف حمام آب نمک در روند بهبود زخم جلدی ماهی‌کپور دریایی، Cyprinus carpio
1. مقایسه هیستوپاتولوژیکی تأثیرات غلظت‌ها و تعداد دفعات مختلف حمام آب نمک در روند بهبود زخم جلدی ماهی‌کپور دریایی، Cyprinus carpio
دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 77-85

چکیده
  چکیده این مطالعه به‌منظور بررسی روند ترمیم زخم ایجاد شده به‌صورت خطی به‌طول 1 و‌ عمق 5/0 سانتی­متر در زیر باله پشتی ماهی‌کپور دریایی انجام شد. برای بهبود روند ترمیم زخم­های پوستی، ماهیان تحت شرایط ...  بیشتر