مقایسه برخی خصوصیات اسپرم شناختی فیل ماهی (Huso huso Linnaeus,1768) پرورشی و وحشی
1. مقایسه برخی خصوصیات اسپرم شناختی فیل ماهی (Huso huso Linnaeus,1768) پرورشی و وحشی
دوره 12، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 61-67

چکیده
  چکیده طی این مطالعه که به‌مدت 3 ماه از اسفند 1376 تا اردیبهشت 1387 در مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی گرگان صورت پذیرفت، خصوصیات حرکتی (طول دوره تحرک و درصد تحرک اسپرم)، اسپرماتوکریت و تراکم ...  بیشتر