تعداد میکروپیل‌ در تخمک‌ مولدین‌ تاس‌ماهی‌ روسی ‌(Acipenser gueldenstaedtii) صید شده در سواحل‌ جنوب‌غربی‌ دریای‌خزر
1. تعداد میکروپیل‌ در تخمک‌ مولدین‌ تاس‌ماهی‌ روسی ‌(Acipenser gueldenstaedtii) صید شده در سواحل‌ جنوب‌غربی‌ دریای‌خزر
دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 40-55

چکیده
  چکیده‌ تاس‌ماهی روسی با نام علمی (Brandt & Ratzeberg, 1833) Acipenser gueldenstaedtii یکی از با ارزش‌ترین ماهیان شیلاتی در سواحل دریای خزر بوده و بیشتر در سواحل شمالی دیده می‌شود. پژوهش فوق به بررسی و مطالعه تعداد میکروپیل‌ ...  بیشتر