بررسی مقایسه‌ای ترکیبات شیمیایی عضله ماهی خواجو (Schizothorax zarudnyi) و انجک (Schizocypris altidorsalis) در فصول و جنس‌های مختلف در استان سیستان و بلوچستان
1. بررسی مقایسه‌ای ترکیبات شیمیایی عضله ماهی خواجو (Schizothorax zarudnyi) و انجک (Schizocypris altidorsalis) در فصول و جنس‌های مختلف در استان سیستان و بلوچستان
دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 15-20

چکیده
  چکیده این تحقیق به‌منظور بررسی ترکیبات شیمیایی (پروتئین، چربی، خاکستر و آب) عضله ماهی خواجو (Schizothorax zarudnyi) و ماهی انجک (Schizocypris altidorsalis) و تغییرات آنها متناسب با جنس و فصل طی دورۀ یک‌ساله از پائیز 1386 تا تابستان ...  بیشتر