قابلیت جذب زیستی آلودگی نانوذرات اکسید روی توسط دوکفه‌ای‌های Maytilaster lineatus و Dressina polymorpha در دوره کوتاه‌مدت
1. قابلیت جذب زیستی آلودگی نانوذرات اکسید روی توسط دوکفه‌ای‌های Maytilaster lineatus و Dressina polymorpha در دوره کوتاه‌مدت
دوره 13، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 35-42

چکیده
  چکیده هدف: در این مطالعه میزان جذب مستقیم آلودگی نانوذرات اکسید روی توسط دوکفه‌ای‌های M. lineatus و D. polymorpha در دوره کوتاه‌مدت 96 ساعتی بررسی گردید.   مواد و روش‌ها: تعداد مورد نیاز دوکفه‌ای D.polymorpha با ...  بیشتر