مقایسه اندازه یاخته‌های گناد فیل ماهی ماده پرورشی (Huso huso) در مراحل مختلف رسیدگی جنسی
1. مقایسه اندازه یاخته‌های گناد فیل ماهی ماده پرورشی (Huso huso) در مراحل مختلف رسیدگی جنسی
دوره 5، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 85-94

چکیده
  چکیده در این تحقیق گناد 75 فیلماهی (Huso huso) 3 و 4 ساله پرورش یافته در استخرهای بتونی مراکز تکثیر و پرورش شهید رجایی ساری (50 عدد) و شهید مرجانی آق قلا (25 عدد) از طریق بیوپسی مورد بررسی قرار گرفت پس از زیست سنجی ...  بیشتر