تأثیر کوتاه مدت عنصر کادمیوم بر روی پارامتر‌های مرتبط با متابولیسم استخوان در ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio L.)
1. تأثیر کوتاه مدت عنصر کادمیوم بر روی پارامتر‌های مرتبط با متابولیسم استخوان در ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio L.)
دوره 5، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 34-42

چکیده
  چکیده در این تحقیق تأثیر کوتاه مدت دوز­های مختلف کادمیوم بر روی پارامترهای سرمی ‌‌مرتبط با متابولیسم استخوان شامل کلسیم، فسفر و آلکالین فسفاتاز در ماهی‌کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش ...  بیشتر