تاثیر نسبت ازت به فسفر و غلظت فسفر بر شکوفائی سیانوباکتر Nostoc sp. دریای خزر در محیط آزمایشگاه
1. تاثیر نسبت ازت به فسفر و غلظت فسفر بر شکوفائی سیانوباکتر Nostoc sp. دریای خزر در محیط آزمایشگاه
دوره 5، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 12-22

چکیده
  چکیده نسبت‌های متفاوت ازت به فسفر و غلظت‌های مختلف فسفر بر اساس محاسبات لگاریتمی تعیین و تأثیر تغییر این عوامل بر شکوفائی سیانوباکتر Nostoc sp. بررسی گردید. مطالعات طی 96 ساعت در محیط آزمایشگاه با شدت نور ...  بیشتر