القاء رسیدگی جنسی در تخمک تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از محیط کشت مصنوعی (محلول رینگر معمولی)
1. القاء رسیدگی جنسی در تخمک تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از محیط کشت مصنوعی (محلول رینگر معمولی)
دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1386، ، صفحه 43-50

چکیده
  چکیده از مسائل مهم برای تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری، انتخاب مولدین قادر به تولید گامت های رسیده با کیفیت بالا، پس از تحریک هورمونی است. در این تحقیق به بررسی توانایی فولیکولهای تاس ماهی ایرانی به صورت ...  بیشتر