اثرات عوامل هیدرولوژیک و فیزیکوشیمیایی رودخانه خشکرود بر مهاجرت ماهی سفید (Rutilus frisii kutum kamensky, 1901)
1. اثرات عوامل هیدرولوژیک و فیزیکوشیمیایی رودخانه خشکرود بر مهاجرت ماهی سفید (Rutilus frisii kutum kamensky, 1901)
دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1386، ، صفحه 31-40

چکیده
  چکیده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) از ماهیان بومی دریای خزر است که پس از رسیدن به سن بلوغ جهت تخم‌ریزی به آب شیرین وارد شده و به منطقه سفلای خشکرود مهاجرت می‌کند. هدف این تحقیق تعیین اثرات عوامل فیزیکوشیمیایی ...  بیشتر