بررسی مقایسه‌ای سطوح برخی از هورمون‌های استروئیدی جنسی سرم خون در مولدین نارس و بالغ کفال طلایی دریای خزر (Liza auratus)
1. بررسی مقایسه‌ای سطوح برخی از هورمون‌های استروئیدی جنسی سرم خون در مولدین نارس و بالغ کفال طلایی دریای خزر (Liza auratus)
دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1386، ، صفحه 1-8

چکیده
  چکیده تأثیر هورمون‌های گناد و تروپینی بر فرآیند گامت‌زایی و تولیدمثل در ماهیان استخوانی از طریق هورمون‌های استروئیدی صورت می‌گیرد. بررسی روند تغییرات استروئیدهای جنسی در مراحل مختلف تکامل از جمله ...  بیشتر