بررسی اثرات شوری های مختلف بر میزان تراکم سلولی جلبک Nannochloropsis oculata
1. بررسی اثرات شوری های مختلف بر میزان تراکم سلولی جلبک Nannochloropsis oculata
دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1386، ، صفحه 49-54

چکیده
  چکیده در این تحقیق کشت نیمه انبوه جلبک Nannochloropsis oculata در پائیز و زمستان سال 1382 در کارگاه تکثیروپرورش میگوی گمیشان وابسته به مرکز تحقیقات شیلاتی استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. برای کلیه تیمارها از محیط ...  بیشتر